നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ സഹായിക്കണം?

നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവ കണ്ടെത്താൻ താഴെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

Notification problems on Chrome

If you aren't receiving notifications on WhatsApp for web, make sure your browser is properly configured:

To turn on notifications

  1. Click Turn on desktop notifications in the blue banner at the top of the chat list.

  2. Follow the instructions on the screen and click Allow.

If you don't see the blue banner, refresh the page. If you still don't see the banner, you may have muted or turned off notifications from WhatsApp settings. Learn how to configure your notification settings in this article.

To unblock notifications

  1. In Chrome, click More > Settings > Advanced > Privacy and security > Content settings > Notifications.
  2. Make sure Ask before sending is turned on.
  3. If https://web.whatsapp.com is under the Block list, click More > Allow.

You can learn more about Chrome notifications on the Google Chrome Help website.