અમે તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકીયે?

તમે જે ખોળી રહ્યા છો તેને ગોતવા માટે તમે નીચે આપેલા વિષયો પણ જોઈ શકો છો.

Configuring your privacy settings

By default, WhatsApp sets your privacy settings to allow:

To change these settings, simply go to WhatsApp > Settings > Account > Privacy.

Note:

  • If you don't share your last seen, you won't be able to see other people's last seen.
  • There is no way to hide when you are online or typing.
  • If you turn off read receipts, you won't be able to see read receipts from other people. Read receipts are always sent for group chats.
  • If a contact has disabled read receipts, you will not be able to see that they have viewed your status update.

Learn about privacy settings on: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | Nokia S60 | BlackBerry 10

Cheers,
WhatsApp Support Team