چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

می توانید از بین موضوعات زیر انتخاب کنید.

عکس ها تار به نظر میرسند

یک عکس زمانی تار به نظر می آید که واتساپ نتواند آن را در دستگاه یا کارت حافظه شما پیدا کند. این زمانی اتفاق می افتد که که آن عکس از دستگاه یا کارت حافظه پاک شده باشد.
وقتی یک عکس در دستگاه شما دانلود می شود، نمی توان آن را دانلود مجدد کرد، بنا بر این باید از مخاطب خود بخواهید آن را مجدد برای شما ارسال کند.

عکس ها روی کارت حافظه با اطمینان بیشتری ذخیره می شوند. در آینده، توصیه می کنیم که در صورت امکان از کارت حافظه در گوشی خود استفاده کنید.

با احترام،
تیم پشتیبانی واتساپ