અમે તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકીયે?

તમે જે ખોળી રહ્યા છો તેને ગોતવા માટે તમે નીચે આપેલા વિષયો પણ જોઈ શકો છો.

How can I delete a group chat?

The only way that you can delete a group in WhatsApp is if you are the admin of the group and remove each participant from the group. After removing all participants, you will need to exit the group in order to see the delete group option.