અમે તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકીયે?

તમે જે ખોળી રહ્યા છો તેને ગોતવા માટે તમે નીચે આપેલા વિષયો પણ જોઈ શકો છો.

તમારી વાતનો ઇતિહાસ યથાવત કરવો

તમે તમારા WhatsApp ડેટાનું Google Drive અને/અથવા સ્થાનિક બેકઅપના ઉપયોગથી બેકઅપ કરી શકો છો. સ્થાનિક બેકઅપ સ્વચાલિત રીતે દરરોજ સવારે ૨ વાગ્યે થઈ જશે, અને તે ફાઈલ સ્વરૂપે તમારા ફોનની અંદર ઉતારાશે.

Google Drive

તમે તમારી વાતો અને મીડિયાનું Google Drive પર બેક અપ કરી શકો છો, જેનાથી જો તમે Android ફોન બદલો કે નવી જાતનો ફોન લો, તો તમારી વાતો અને મીડિયાને ખસેડી શકો.

Google Drive પર કેવી રીતે બેકઅપ કરવું
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. મેનુ બટન > સેટિંગ્સ > વાતો > વાતનો બેકઅપ પર ટેપ કરો.
 3. અહીં તમે અેક ત્વરિત બેકઅપ બનાવવા માટે બેકઅપ પર ટેપ કરી શકો છો, અને બેકઅપનું આવર્તન નક્કી કરવા માટે તમે Google Drive પર બેકઅપ કરો પર પણ ટેપ કરી શકો છો.
 4. જો તમારી પાસે Google ખાતો ના હોય, તો પ્રેરિત કરવામાં અાવે ત્યારે અેકાઉન્ટ ઉમેરો પર ટેપ કરો.
 5. બેકઅપ કરવા માટે જે નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવો હોય તેને પસંદ કરવા માટે પર બેકઅપ કરો ઉપર ટેપ કરો. કૃપયા નોંધ લો કે સેલ્યુલર પર બેકઅપ કરવું વધારાના ડેટા ચારજીઝમાં પરિણમી શકે છે.
Google Drive વિષે મહત્વની નોંધ
 • પ્રથમ બેકઅપ પૂરી થવામાં વાર લાગી શકે છે. કૃપયા તમારા ફોનને વિધ્યુત ઉત્પત્તિસ્થાન સાથે જોડાયેલ રાખો.
 • તમે મેનુ બટન > સેટિંગ્સ > વાતો > વાતનો બેકઅપમાં જઈને, તમારી વાતના બેકઅપનું અાવર્તન, જે Google ખાતા પર તમે બેકઅપ કરો તેને અને બેકઅપ માટે વપરાયેલ કનેક્શનને કોઈ પણ સમયે બદલી શકો છો.
 • જો તમે અેક જ Google ખાતા પર Google Drive બેકઅપ બનાવ્યા કરો, તો દરેક વખત પહેલા બનેલ બેકઅપ પર નવું બેકઅપ લખાશે. પછી પહેલાના Google Drive બેકઅપને યથાવત કરવાનો કોઈ ઉપાય નથી.
 • તમે જે મીડિયા અને સંદેશાઅોનો બેકઅપ કરો તે Google Drive પર હોવા દરમિયાન WhatsAppના શરૂઆતથી અંત સુધી ગુપ્તીકરણ દ્વારા સુરક્ષિત નહીં હોય.

બેકઅપને યથાવત કરવું કે તેને ખસેડવું

જ્યારે તમે તમારા નંબરનું પ્રમાણીકરણ કરશો ત્યારે WhatsApp તમને તમારી વાતો અને મીડિયાને તમારા બેકઅપમાંથી યથાવત કરવાનું પૂછશે. જ્યારે પૂછવામાં અાવે તો બસ યથાવત કરો પર ટેપ કરી દો. જો WhatsApp બેકઅપ ભાળી નહીં શકે, તો અેવું અા કારણોસર થઈ શકે છે:

 • તમે બેકઅપ કરેલ Google ખાતામાં લૉગ ઇન કરેલ ના હોવ.
 • તમે અે ફોન નંબરનો ઉપયોગ ના કરી રહ્યા હોવ, જેનો બેકઅપ માટે ઉપયોગ કર્યો હતો.
 • તમારા SD કાર્ડ અને/અથવા વાતના ઇતિહાસમાં ખરાબી હોય.
 • Google Drive ખાતા પર કે તમારા ફોન પર સ્થાનિક રીતે બેકઅપ ફાઈલ અસ્તિત્વમાં ના હોય.

નોંધ: નવા ફોન ઉપર ડેટાને ખસેડવાની સરળ પદ્ધતિ Google Driveનો ઉપયોગ છે. જો તમારે સ્થાનિક બેકઅપનો ઉપયોગ કરવો હોય, તો તમારે કોમપ્યુટર, ફાઈલ શોધક કે SD કાર્ડનો ઉપયોગ કરી ફાઈલોને નવા ફોન ઉપર ખસેડવી પડશે. જો તમારો ડેટા /sdcard/WhatsApp/ ફોલ્ડરમાં ના હોય, તો તમે તેને "સ્થાનિક સંગ્રહ" અથવા "મુખ્ય સંગ્રહ" ફોલ્ડરોમાં ગોતી શકો છો.

જરા જૂના સ્થાનિક બેકઅપને યથાવત કરવા માટે

તમરો ફોન છેલ્લા ૭ દિવસો જેટલી સ્થાનિક બેકઅપ ફાઈલો સંગ્રહિત કરી રાખશે (Google Driveમાં ખાલી તાજેતરની જ ફાઈલો રહેશે). જો તમારે કોઈ અેવી સ્થાનિક બેકઅપને યથાવત કરવી હોય જે તદ્દન તાજી ના હોય, તો તમારે અા કરવું પડશે:

 1. ફાઈલ વ્યવસ્થાપક અૅપ ડાઉનલોડ કરો.
 2. ફાઈલ વ્યવસ્થાપક અૅપમાં, sdcard/WhatsApp/Databases સુધી જાઅો. જો તમારો ડેટા SD કાર્ડ પર સંગ્રહિત ના હોય, તો તમારે તેને SD કાર્ડના બદલે "સ્થાનિક સંગ્રહ" અથવા "મુખ્ય સંગ્રહ"માં ગોતવાનો રહેશે.
 3. તમારે જે બેકઅપ ફાઈલને યથાવત કરવી હોય, તેનુ નામ msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 થી બદલીને msgstore.db.crypt12 કરી દો. અેવું બની શકે છે કે પહેલા થયેલ કોઈ બેકઅપ પહેલાના કોઈ અાલેખન, જેવાં કે crypt9 or crypt10 અસ્તિત્વમાં હોય. crypt અાયામનો નંબર ના બદલશો.
 4. WhatsAppને અસ્થાપિત (અનઇન્સ્ટૉલ) કરો.
 5. WhatsAppને સ્થાપિત (ઇન્સ્ટૉલ) કરો.
 6. પૂછવામાં અાવે ત્યારે યથાવત કરો પર ટેપ કરો.

બેકઅપ અને યથાવત કરવાની સમસ્યાઅોનું મુશ્કેલી નિવારણ

Google Drive બેકઅપ બનાવવાને લાગતી મુશ્કેલીઅો માટે
 1. ખાતરી કરો કે તમે તમારા ફોનમાં Google ખાતો ઉમેરેલ છે.
 2. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તમારા Google Drive ખાતામાં બેકઅપ બનાવવા જેટલી પૂરતી જગ્યા ઉપલબ્ધ છે.
 3. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તમારા ફોન પર Google Play સેવાઅો સ્થાપિત કરેલ છે. નોંધ: Google Play સેવાઅો ફક્ત Android 2.3.4 અને ઉચ્ચતર માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
 4. જો તમે સેલ્યુલર ડેટા નેટવર્ક પર બેકઅપ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોવ, તો ખાતરી કરો કે તમારી પાસે WhatsApp અને Google Play સેવાઅો બન્ને માટે ડેટા છે. જો તમને ખાતરી ના હોય તો કૃપયા તમારા પ્રદાતાનો સંપર્ક કરો.
 5. અન્ય પ્રકારના નેટવર્ક ઉપર બેકઅપ બનાવવાનો પ્રયાસ કરો (દાખલા તરીકે, જો તમે સેલ્યુલર પર બેકઅપ બનાવવામાં નિષ્ફળ નિવડો, તો Wi-Fiથી જોડાવવાનો પ્રયાસ કરો).
Google Drive બેકઅપને યથાવત કરવાને લાગતી મુશ્કેલીઅો માટે
 1. ખાતરી કરો કે તમે અે જ ફોન નંબર અને Google ખાતા વડે બેકઅપ યથાવત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો જેના વડે તમે તે બેકઅપ બનાવી હતી.
 2. ખાતરી કરો કે તમારા ફોનમાં બેકઅપ યથાવત કરવા માટે પૂરતી જગ્યા ખાલી છે.
 3. ખાતરી કરો કે તમારી પાસે તમારા ફોનમાં Google Play સેવાઅો સ્થાપિત કરેલ છે. નોંધ: Google Play સેવાઅો ફક્ત Android 2.3.4 અને ઉચ્ચતર માટે જ ઉપલબ્ધ છે.
 4. ખાતરી કરો કે તમારો ફોન પૂરી રીતે ચાર્જ થયેલ છે અથવા તમારો ફોન કોઈ વિધ્યુત ઉત્પત્તિસ્થાનમાં પ્લગ કરેલ છે.
 5. ખાતરી કરો કે તમારા ફોનમાં પ્રબળ અને સ્થાયી ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે. જો સેલ્યુલર પર યથાવત કરવામાં નિષ્ફળતા મળે, તો કૃપયા Wi-Fiથી જોડાવવાનો પ્રયાસ કરો.

સંદેશાઅોને યથાવત કરતા અહીં શીખો: iPhone | Windows Phone | BlackBerry | BlackBerry 10