మేము మీకు ఎలా సహాయం చెయగలము?

మీరు కూడా మీరు శోధిస్తున్న ఏమి కనుగొనడానికి ఈ క్రింది విషయాలు బ్రౌజ్ చేయవచ్చు.

Configuring your privacy settings

By default, WhatsApp sets your privacy settings to allow:

To change these settings, simply go to WhatsApp > Settings > Account > Privacy.

Note:

  • If you don't share your last seen, you won't be able to see other people's last seen.
  • There is no way to hide when you are online or typing.
  • If you turn off read receipts, you won't be able to see read receipts from other people. Read receipts are always sent for group chats.
  • If a contact has disabled read receipts, you will not be able to see that they have viewed your status update.

Learn about privacy settings on: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10