നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ സഹായിക്കണം?

നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നവ കണ്ടെത്താൻ താഴെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം.

Configuring your privacy settings

By default, WhatsApp sets your privacy settings to allow:

To change these settings, simply go to WhatsApp > Settings > Account > Privacy.

Note:

  • If you don't share your last seen, you won't be able to see other people's last seen.
  • There is no way to hide when you are online or typing.
  • If you turn off read receipts, you won't be able to see read receipts from other people. Read receipts are always sent for group chats.
  • If a contact has disabled read receipts, you will not be able to see that they have viewed your status update.

Learn about privacy settings on: Android | Windows Phone | Nokia S40 | BlackBerry | BlackBerry 10