મેસેજ કેવી રીતે ફોરવર્ડ કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટમાં આવેલા મેસેજને બીજી વ્યક્તિ કે ગ્રૂપને ફોરવર્ડ કરવા માટે ફોરવર્ડ કરો સુવિધાનો ઉપયોગ કરો. ફોરવર્ડ કરેલા મેસેજને “ફોરવર્ડ કરેલો મેસેજ” લેબલથી દર્શાવવામાં આવે છે, જે તમને જાણવામાં મદદ કરે છે કે મોકલેલો મેસેજ તમારા મિત્ર કે સંબંધીએ જાતે લખ્યો હતો કે એ મેસેજ અસલમાં કોઈ બીજાએ બનાવ્યો હતો.
જ્યારે તમે કોઈ મેસેજ ફોરવર્ડ કરો, ત્યારે તમે તેને એક સમયે વધુમાં વધુ પાંચ ચેટ સાથે શેર કરી શકો છો. જો કોઈ મેસેજ પહેલેથી જ ફોરવર્ડ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તમે તેને વધુમાં વધુ એક ગ્રૂપ ચેટ સહિત પાંચ ચેટને ફોરવર્ડ કરી શકો છો. જ્યારે કોઈ મેસેજ ઘણી બધી વખત ફોરવર્ડ કરેલો હોય, ત્યારે તેને એક સમયે ફક્ત એક જ ચેટ પર ફોરવર્ડ કરી શકાય છે.

મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા માટે
 1. વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટમાં તમે જે મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા માગતા હો, તેના પર કર્સર લઈ જાઓ, પછી મેનૂ
  > મેસેજ ફોરવર્ડ કરો પર ક્લિક કરો.
  • એક કરતાં વધુ મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા માટે તમે પહેલો મેસેજ પસંદ કરો પછી વધારાના મેસેજ પસંદ કરી શકો છો અથવા મેનૂ (
   કે
   ) > મેસેજ પસંદ કરો પર ક્લિક કરીને > તમે જે મેસેજ ફોરવર્ડ કરવા માગો છો તેને પસંદ કરી શકો છો.
 2. મેસેજ ફોરવર્ડ કરો (
  અથવા
  ) પર ક્લિક કરો.
 3. જેમાં મેસેજ ફોરવર્ડ કરવો હોય તેવી વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ શોધો અથવા પસંદ કરો.
 4. મોકલો (
  અથવા
  ) પર ક્લિક કરો.
નોંધ: તમે જે મેસેજ મોકલો છો એ જો તમે બનાવ્યા ન હોય, તો એ મેસેજ પર "ફોરવર્ડ કરેલો મેસેજ"નું લેબલ તમને અને એ મેસેજ મેળવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિને દેખાશે.
સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં