તમારો WhatsApp QR કોડ કેવી રીતે રિસેટ કરવો

Android
iPhone
હમણાં દેખાતો WhatsApp QR કોડ અમાન્ય કરવા અને નવો કોડ બનાવવા માટે તમે તમારો WhatsApp QR કોડ રિસેટ કરી શકો છો. જો તમે તમારું WhatsApp Business એકાઉન્ટ ડિલીટ કરો, તો તમારો WhatsApp QR કોડ પણ ડિલીટ થઈ જશે.
QR કોડ રિસેટ કરો
  1. WhatsApp ખોલો, વધુ વિકલ્પો
    > સેટિંગ પર દબાવો.
  2. તમારા નામની બાજુમાં દેખાતા QR આઇકન પર દબાવો.
  3. વધુ વિકલ્પો
    > QR કોડ રિસેટ કરો > રિસેટ કરો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં