તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ ગોઠવવા વિશે

iPhone
ડિફોલ્ટ રીતે, WhatsApp પર તમારાં પ્રાઇવસી સેટિંગને નીચેની પરવાનગીઓ સાથે સેટ કરેલાં હોય છે:
આ સેટિંગ બદલવા માટે, સેટિંગ > પ્રાઇવસી પર જાઓ.
નોંધ:
  • જો તમે પોતે ક્યારે છેલ્લે જોયું કે ઓનલાઇન છો કે નહિ એ શેર નહિ કરો, તો તમે બીજા લોકોએ ક્યારે છેલ્લે જોયું કે તેઓ ઓનલાઇન છે કે નહિ એ જોઈ શકશો નહિ.
  • તમારી સાથે જે લોકો ચેટમાં ઓનલાઇન હોય, તેઓ જ્યારે તમે લખતા હો, ત્યારે તમે લખતા હોવાનું જોઈ શકે છે.
  • જો તમે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી બંધ કરો, તો તમે બીજા લોકોની મેસેજ વંચાયાની ખાતરી જોઈ શકશો નહિ. ગ્રૂપ ચેટ માટે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી હંમેશાં મોકલવામાં આવે છે.
  • જો કોઈ સંપર્કે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી બંધ કરી હશે, તો તેમણે તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ છે એ તમે જોઈ શકશો નહિ.
  • જે વપરાશકર્તાઓને તમે સંપર્ક તરીકે સેવ કર્યા છે અથવા જેમને તમે પહેલાં મેસેજ કર્યો છે, તેઓ તમે છેલ્લે ક્યારે જોયું અને તમે ઓનલાઇન છો કે નહિ, તે જોઈ શકે છે.
Android પર પ્રાઇવસી સેટિંગ વિશે જાણો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં