પાસવર્ડ ઉમેરવું

Android
WhatsAppની અંદર કોઈ વ્યવસ્થા બનેલી નથી જે તમને ઍપ કે કોઈ ખાસ ચેટ પર પાસવર્ડનું તાળું મારવાની સગવડ આપતી હોય.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં