બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ કેવી રીતે વાપરવું

Android
iPhone
તમારા કેટલાક સંપર્કોને એકસાથે મેસેજ મોકલવા માટે બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની સુવિધા વાપરો. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ એ સંપર્કોનાં સેવ કરેલાં લિસ્ટ છે જેમને તમે દરેક વખતે પસંદ કર્યા વિના વારંવાર મેસેજ મોકલી શકો છો.
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ બનાવવા માટે
 1. વધુ વિકલ્પો
  > નવું બ્રોડકાસ્ટ પર દબાવો.
 2. તમે જે સંપર્કો ઉમેરવા માગતા હો તેને શોધો અને પસંદ કરો.
 3. પર દબાવો.
મેસેજ મેળવનારાઓ તમારા બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાંથી તેમની ચેટ ટેબમાં સામાન્ય મેસેજ તરીકે મેસેજ મેળવે છે. તેમનો જવાબ પણ સામાન્ય મેસેજ તરીકે દેખાશે અને બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટના બીજા સંપર્કોને તે મોકલવામાં આવશે નહિ.
નોંધ: માત્ર જે લોકોએ તમને તેમના ફોનના સંપર્કમાં સેવ કર્યા છે, તેઓ જ તમારો બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ મેળવશે. જો કોઈ વ્યક્તિને તમારા બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ ન મળતા હોય, તો ખાતરી કરો કે તેમણે તેમના સંપર્કોમાં તમને ઉમેર્યા છે. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ એ એક મેસેજથી અનેક લોકો સાથે વાતચીત કરવાનું માધ્યમ છે. જો તમારી ઇચ્છા હોય કે તમારા મેસેજ મેળવનારાઓ ગ્રૂપની વાતચીતમાં ભાગ લે, તો તમારે બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની જગ્યાએ ગ્રૂપ ચેટ બનાવવી જોઈએ.
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમારું બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની માહિતી પર દબાવો.
 3. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની માહિતીની સ્ક્રીનમાં તમે:
  • > બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટનું નામ બદલો પર દબાવીને તમારા બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટનું નામ બદલો.
  • > મેસેજ મેળવનારાઓ ઉમેરો... પર દબાવીને લિસ્ટમાં મેસેજ મેળવનારા ઉમેરો.
  • મેસેજ મેળવનારાઓમાં ફેરફાર કરો > તમે જે સંપર્કોને દૂર કરવા માગતા હો, તેની બાજુમાં "x" >
   પર દબાવીને મેસેજ મેળવનારાઓને દૂર કરો.
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ડિલીટ કરવા માટે
 1. જે બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ડિલીટ કરવું હોય તેના પર દબાવી રાખો.
 2. > ડિલીટ કરો પર દબાવો. મીડિયા ડિલીટ કરવું કે નહિ, તે તમે પસંદ કરી શકો છો.
સંબંધિત લેખ
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં