બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો

Android
iPhone
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ સુવિધાથી, તમે તમારા ઘણા સંપર્કોને એકસાથેે મેસેજ મોકલી શકો છો. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ એ મેસેજ મેળવનારા સંપર્કોનાં સેવ કરેલાં લિસ્ટ છે કે જેઓને તમે અવારનવાર બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ મોકલી શકો છો, એ પણ તેઓને દર વખતે પસંદ કર્યા વગર.
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ બનાવવા માટે
 1. WhatsApp > વધુ વિકલ્પો
  > નવું બ્રોડકાસ્ટ પર જાઓ.
 2. તમે જે સંપર્કો ઉમેરવા માગતા હો એને શોધો અથવા પસંદ કરો.
 3. ખરાની નિશાની
  પર દબાવો.
આમ કરવાથી એક નવું બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ બનશે. જ્યારે તમે બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાં કોઈ મેસેજ મોકલો, ત્યારે તે મેસેજને એવા બધા સંપર્કોને મોકલવામાં આવશે જેમણે તમારો નંબર પોતાના ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કર્યો હોય. મેસેજ મેળવનારને તે મેસેજ સામાન્ય મેસેજની જેમ જ મળશે. જ્યારે તેઓ જવાબ આપશે, ત્યારે તે તમારી ચેટ સ્ક્રીનમાં સામાન્ય મેસેજ તરીકે જ દેખાશે. તેમનો જવાબ બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટના મેસેજ મેળવનાર બીજા કોઈને મોકલવામાં આવશે નહિ.
નોંધ: માત્ર તે સંપર્કો જેમણે તેમના ફોનની એડ્રેસ બુકમાં તમને ઉમેર્યા હશે તેઓ જ તમારો બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ મેળવી શકશે. જો તમારા સંપર્કને તમારા બ્રોડકાસ્ટ મેસેજ ન મળતા હોય, તો ખાતરી કરો કે તેમણે તમને પોતાની એડ્રેસ બુકમાં ઉમેર્યા છે. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ એ એક મેસેજથી અનેક લોકો સાથે વાતચીત કરવાનું માધ્યમ છે. જો તમારી ઇચ્છા હોય કે તમારા મેસેજ મેળવનારાઓ ગ્રૂપની વાતચીતમાં ભાગ લે, તો તમારે બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની જગ્યાએ ગ્રૂપ ચેટ બનાવવી જોઈએ.
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. તમારું બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ખોલો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની માહિતી પર દબાવો.
 3. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટની માહિતીની સ્ક્રીનમાં તમે:
  • ફેરફાર કરો
   પર દબાવીને તમારા બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટનું નામ બદલી શકો છો.
  • મેસેજ મેળવનાર ઉમેરો...
   પર દબાવીને લિસ્ટમાં મેસેજ મેળવનાર ઉમેરી શકો છો.
  • મેસેજ મેળવનારમાં ફેરફાર કરો > તમે જે સંપર્કને દૂર કરવા માગો છો તેની બાજુના "x" પર અને > ખરાની નિશાની
   પર દબાવીને મેસેજ મેળવનારને દૂર કરી શકો છો.
બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ડિલીટ કરવા માટે
 1. જે બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ડિલીટ કરવું હોય તેના પર દબાવી રાખો.
 2. બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ડિલીટ કરો
  > ડિલીટ કરો પર દબાવો. મીડિયા પણ સાથે ડિલીટ કરવો કે કેમ તે તમે પસંદ કરી શકો છો.
બીજી રીતે, તમે ડિલીટ કરવા માગતા હો એ બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ખોલો, પછી બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટના નામ કે મેસેજ મેળવનાર પર દબાવીને > બ્રોડકાસ્ટ લિસ્ટ ડિલીટ કરો > ડિલીટ કરો પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં