તમારી પ્રોફાઇલમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરવો

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
તમારા પ્રોફાઇલ ફોટામાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. વિકલ્પો > સેટિંગ > પ્રોફાઇલ પર દબાવો.
 3. પ્રોફાઇલ ફોટો પસંદ કરો.
 4. જો:
  • તમારી પાસે પ્રોફાઇલ ફોટો હોય, તો: વધુ પર દબાવો. તમે તમારો ફોટો જુઓ, તમારા કેમેરામાંથી નવો ફોટો લેવા માટે ફેરફાર કરો પસંદ કરી શકો છો અથવા તમારી ગેલેરીમાંથી ફોટો પસંદ કરો અથવા તમારો ફોટો દૂર કરો.
  • તમારી પાસે પ્રોફાઇલ ફોટો ન હોય, તો: ઉમેરો પર દબાવો. તમે તમારા કેમેરા વડે ફોટો લઈ શકો છો અથવા તમારી ગેલેરીમાંથી કોઈ ફોટો પસંદ કરો.
તમારા પ્રોફાઇલના નામમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. વિકલ્પો > સેટિંગ > પ્રોફાઇલ પર દબાવો.
 3. નામ પસંદ કરો.
 4. ફેરફાર કરો પર દબાવો, પછી તમારું નવું નામ લખો.
  • નામ વધુમાં વધુ 25 અક્ષરોનું રાખી શકાશે.
 5. સેવ કરો પર દબાવો.
જે વપરાશકર્તાઓએ તમારી સંપર્ક માહિતી પોતાના ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કરી નહિ હોય તેઓને ગ્રૂપમાં તમારી પ્રોફાઇલનું નામ દેખાશે.
'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. વિકલ્પો > સેટિંગ > પ્રોફાઇલ પર દબાવો.
 3. તમારા વિશે પસંદ કરો.
 4. ફેરફાર કરો પર દબાવો, પછી 'તમારા વિશે'ની નવી માહિતી લખો.
  • 'તમારા વિશે'ની માહિતી વધુમાં વધુ 139 અક્ષરો સુધી રાખી શકાશે.
  • તમારા પરિચયની માહિતી ખાલી રાખી શકાય નહિ.
 5. સેવ કરો પર દબાવો.
નોંધ:
 • તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો કે 'તમારા વિશે'ની માહિતી કોણ જોઈ શકે તેનું નિયંત્રણ કરવા તમે તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલી શકો છો.
 • જો તમે કોઈ નંબર સાથે સંપર્ક તોડો, તો એ વ્યક્તિ તમારો પ્રોફાઇલ ફોટો અને 'તમારા વિશે'ની માહિતી જોઈ શકશે નહિ.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં