તમારી પ્રોફાઇલમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરવો

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
તમારા પ્રોફાઇલ ફોટામાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો > તમારા પ્રોફાઇલ ફોટાના આઇકન પર ક્લિક કરો.
  • વૈકલ્પિક રીતે, તમારી ચેટ લિસ્ટની ઉપર મેનૂ
   > સેટિંગ > તમારા પ્રોફાઇલ ફોટા પર ક્લિક કરો.
 2. જો:
  • તમે પ્રોફાઇલ ફોટો રાખેલો હોય: તો તમારા ફોટા પર દબાવો, પછી પ્રોફાઇલ ફોટો બદલો પર ક્લિક કરો, જ્યાં તમે ફોટો જુઓ, ફોટો લો, ફોટો અપલોડ કરો, અથવા ફોટો દૂર કરો પસંદ કરી શકો છો.
  • તમે પ્રોફાઇલ ફોટો રાખેલો ન હોય: તો પ્રોફાઇલ ફોટો ઉમેરો પર ક્લિક કરો, જ્યાં તમે ફોટો લો અથવા ફોટો અપલોડ કરો પસંદ કરી શકો છો.
તમારા પ્રોફાઇલના નામમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો > તમારા પ્રોફાઇલ ફોટાના આઇકન પર ક્લિક કરો.
  • વૈકલ્પિક રીતે, તમારી ચેટ લિસ્ટની ઉપર મેનૂ
   > સેટિંગ > તમારા પ્રોફાઇલ ફોટા પર ક્લિક કરો.
 2. તમારી પ્રોફાઇલનું નામ અપડેટ કરવા માટે, ફેરફાર કરો
  પર ક્લિક કરો.
  • તમે ઇમોજી
   પર ક્લિક કરીને પણ ઇમોજી ઉમેરી શકો છો.
 3. એક વાર તમે ફેરફાર કરી લો, પછી ચેક માર્ક
  પર ક્લિક કરો.
'તમારા વિશે'ની માહિતીમાં ફેરફાર કરો
 1. WhatsApp ખોલો > તમારા પ્રોફાઇલ ફોટાના આઇકન પર ક્લિક કરો.
  • વૈકલ્પિક રીતે, તમારી ચેટ લિસ્ટની ઉપર મેનૂ
   > સેટિંગ > તમારા પ્રોફાઇલ ફોટા પર ક્લિક કરો.
 2. 'તમારા વિશે'ની માહિતી અપડેટ કરવા માટે, ફેરફાર કરો
  પર ક્લિક કરો.
  • તમે ઇમોજી
   પર ક્લિક કરીને ઇમોજી પણ ઉમેરી શકો છો.
 3. એક વાર તમે ફેરફાર કરી લો, પછી ખરા
  પર ક્લિક કરો.
સંબંધિત લેખો:
Android | iPhone | KaiOS પર તમારી પ્રોફાઇલમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરવો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં