કોઈ સંપર્કની પ્રોફાઇલની માહિતી દેખાતી નથી

પ્રાઇવસી સેટિંગ તમને ‘છેલ્લે ક્યારે જોયું’ અને ‘ઓનલાઇન’ છો કે નહિ, ‘પ્રોફાઇલ ફોટો’, ‘તમારા વિશે’, ‘સ્ટેટસ’, કે ‘મેસેજ વંચાયાની ખાતરી’ને છુપાવવાની સુવિધા આપે છે. કોઈએ સેટ કરેલાં પ્રાઇવસી સેટિંગ અનુસાર તમે તેમની માહિતીને કદાચ ના પણ જોઈ શકો.
જો તમે કોઈ બીજાનું ‘છેલ્લે ક્યારે જોયું’ અને ‘ઓનલાઇન’ છો કે નહિ, ‘પ્રોફાઇલ ફોટો’, ‘તમારા વિશે’, ‘સ્ટેટસ’, કે ‘મેસેજ વંચાયાની ખાતરી’ને જોઈ શકતા ન હો, તો તેનું આમાંથી કોઈ કારણે હોઈ શકે:
  • કોઈ કામચલાઉ નેટવર્કની સમસ્યા હોય.
  • તમે અથવા વપરાશકર્તાએ તમારા છેલ્લે જોયું અને ઓનલાઇન કે પ્રોફાઇલ ફોટોના પ્રાઇવસી સેટિંગ બદલ્યા છે.
  • તમે અને વપરાશકર્તા બન્નેએ તમારા સંપર્કોને ફરીથી સિંક કરવા પડે તેવું બને.
  • તમારી સાથે સંપર્ક તોડવામાં આવ્યો હોય.
  • તમે કદાચ તેમને સંપર્ક તરીકે સેવ ન કર્યા હોય.
  • તેમણે કદાચ તમને સંપર્ક તરીકે સેવ ન કર્યા હોય.
  • તેમણે કદાચ તમને પહેલાં મેસેજ ન કર્યો હોય.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં