ગ્રૂપમાં સભ્યોને કેવી રીતે ઉમેરવા અને દૂર કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
જો તમે ગ્રૂપ એડમિન હો, તો સભ્યોને ઉમેરી કે દૂર કરી શકો છો.
સભ્યોને ઉમેરવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ સરકાવો. પછી વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. સભ્યોને ઉમેરો
  પર દબાવો.
 3. ગ્રૂપમાં ઉમેરવા માટે સંપર્કો શોધો અથવા પસંદ કરો.
 4. ઉમેરો > ઉમેરો પર દબાવો.
સભ્યોને દૂર કરવા માટે
 1. તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ સરકાવો. પછી વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. જેને દૂર કરવા હોય એ સભ્યના નામ પર દબાવો.
 3. ગ્રૂપમાંથી દૂર કરો > દૂર કરો પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં