ફોટા અને વીડિયોમાં કેવી રીતે ફેરફાર કરવો

Android
iPhone
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Mac
WhatsApp તમને તમારા ફોટા અને વીડિયોમાં સ્ટિકર, ઇમોજી, લખાણ, દોરેલા ચિત્રો અને ફિલ્ટર ઉમેરવા દે છે, જેથી તમે મનગમતા ફોટા અને વીડિયો બનાવી શકો.
ફોટા અને વીડિયોમાં ફેરફાર કરવા માટે
નવો ફોટો કે વીડિયો લેવા માટે
 1. અથવા
  >
  પર દબાવો.
 2. વીડિયો કે ફોટો લો, પછી નવો ફોટો લો અથવા નવો વીડિયો રેકોર્ડ કરો.
 3. તમારા ફોટો કે વીડિયોમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરો.
તમારો હાલનો ફોટો કે વીડિયો વાપરવા માટે
 1. અથવા
  >
  પર દબાવો.
 2. ફોટો કે વીડિયો પસંદ કરો.
 3. તમારા ફોટો કે વીડિયોમાં ફેરફાર કરવાનું શરૂ કરો.
તમારા મેસેજના ફોટો કે વીડિયોની ગુણવત્તામાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. પર દબાવો, પછી આના પર દબાવો:
  • સ્ટાન્ડર્ડ ગુણવત્તા સ્ટાન્ડર્ડ ગુણવત્તાનો ફોટો કે વીડિયો મોકલવા માટે. સ્ટાન્ડર્ડ ગુણવત્તાવાળા ફોટા અને વીડિયો ઓછો ડેટા વાપરે છે અને HD ગુણવત્તાવાળા ફોટા અને વીડિયો કરતાં તેને વધુ ઝડપથી મોકલી શકાય છે.
  • HD ગુણવત્તા વધુ ગુણવત્તાવાળો ફોટો કે વીડિયો મોકલવા માટે. સ્ટાન્ડર્ડ ગુણવત્તાવાળા ફોટા અને વીડિયો કરતાં HD ગુણવત્તાવાળા ફોટા અને વીડિયો વધુ સાફ હોય છે, પરંતુ તે વધુ ડેટા વાપરે છે અને તેને મોકલવામાં વધુ સમય લાગે છે.
 2. થઈ ગયું પર દબાવો.
નોંધ: બની શકે કે આ સમયે બધા દેશમાં HD વીડિયો મોકલવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ ન હોય.
તમારા ફોટો કે વીડિયોને કાપવા કે ફેરવવા માટે
 1. પર દબાવો.
  • તમારો ફોટો કાપવા માટે, કોઈ પણ હેન્ડલને ખેંચો, પછી અપેક્ષિત કદ મુજબ તેને અંદર કે બહાર ખેંચો.
  • ફોટો ફેરવવા માટે,
   પર વારંવાર દબાવો.
  • તમારા છેલ્લા બધા ફેરફારો રદ કરીને ફરી મૂળ કદ કરવા માટે રદ કરો પર દબાવો.
 2. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
તમારા ફોટા અને વીડિયોમાં ફિલ્ટર લાગુ કરવા માટે
 1. ફોટો અથવા વીડિયો પર આંગળી ઉપરની તરફ ખસેડો.
 2. ફિલ્ટર પસંદ કરો.
 3. ફેરફાર કરવાનું ચાલુ રાખવા માટે ફોટો અથવા વીડિયો પર દબાવો.
તમારા ફોટા કે વીડિયોમાં સ્ટિકર ઉમેરવા માટે
 1. > સ્ટિકર કે ઇમોજી પર દબાવો.
 2. તમે વાપરવા માગતા હો તે વસ્તુ પર દબાવો.
  • વસ્તુ ખસેડવા માટે, તેને દબાવી રાખો અને પછી ખેંચો.
  • વસ્તુના કદમાં ફેરફાર કરવા, ચપટી ભરી કે ખોલીને તેને નાની કે મોટી કરો.
  • વસ્તુને ફેરવવા માટે, ચપટી ભરીને તેને ફેરવો.
 3. આ થઈ જાય એટલે ફોટામાં કોઈ પણ જગ્યાએ દબાવો.
 4. કોઈ ઇમોજી અથવા સ્ટિકર ડિલીટ કરવા માટે, તેને
  પર ખેંચો.
તમારા ફોટા કે વીડિયોમાં લખાણ ઉમેરવા માટે
 1. સ્ક્રીનમાં સૌથી ઉપર
  પર દબાવો.
 2. લખવાની જગ્યામાં ઇચ્છા મુજબ લખો.
 3. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
 4. લખવાની જગ્યા ડિલીટ કરવા માટે, તેને
  પર ખેંચો.
તમારા લખાણનો દેખાવ બદલવા માટે
 1. લખાણનો રંગ અને ફોન્ટનો પ્રકાર બદલવા માટે લખવાની જગ્યા પર દબાવો.
  • લખાણનો રંગ બદલવા માટે, કલર સિલેક્ટર પર તમારી આંગળી ઉપર અને નીચે કરો.
  • ફોન્ટનો પ્રકાર બદલવા માટે,
   પર વારંવાર દબાવો. દરેક વખતે ફોન્ટ બદલાય છે. ફોન્ટના નવા પ્રકારની ખાતરી કરવા માટે સ્ક્રીન પર દબાવો.
 2. તમારા લખેલા મેસેજમાં બીજા ફેરફારો કરવા માટે થઈ ગયું પર દબાવો.
  • ફોન્ટના કદમાં ફેરફાર કરવા, ચપટી ભરી કે ખોલીને તેને નાની કે મોટી કરો.
  • લખવાની જગ્યાને ફેરવવા માટે, લખાણ પર ચપટી ભરીને તેને ફેરવો.
  • લખવાની જગ્યાને ખસેડવા માટે, તેને નવા લોકેશન પર ખેંચો.
 3. આ થઈ જાય એટલે સ્ક્રીન પર કોઈ પણ જગ્યાએ દબાવો.
તમારા ફોટા કે વીડિયો પર ડ્રોઇંગ કરવા માટે
 1. પર દબાવો.
 2. પેનનો રંગ અને જાડાઈ પસંદ કરો.
  • પેનનો રંગ બદલવા માટે, કલર સિલક્ટર પર તમારી આંગળી ઉપર અને નીચે કરો.
  • તમે તમારી પેનની નીચે આવેલા કોઈ
   આઇકન પર દબાવીને પેનની જાડાઈ બદલી શકો છો.
 3. ફ્રીહેંડ ડ્રોઇંગ બનાવવા માટે તમારી આંગળીનો ઉપયોગ કરો.
  • ડ્રોઇંગ કરતી વખતે ડિલીટ કરવા માટે,
   પર દબાવો.
 4. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
આખો ફોટો કે તેના કેટલાક ભાગને ઝાંખો કરવા માટે
 1. >
  પર દબાવો.
 2. ફોટાનો કોઈ પણ ભાગ ઝાંખો કરવા માટે તમારી આંગળીનો ઉપયોગ કરો.
  • ઝાંખપમાં કરેલો છેલ્લો ફેરફાર રદ કરવા માટે
   પર દબાવો.
 3. આ થઈ જાય એટલે થઈ ગયું પર દબાવો.
તમારો વીડિયો મ્યૂટ કરવા માટે
તમારા વીડિયોમાં ઓડિયો બંધ કરવા માટે
પર દબાવો.
તમારું મીડિયા મોકલવા માટે
એક વાર તમે તમારા મીડિયામાં ફેરફાર કરવાનું પૂરું કરી લો એટલે,
પર દબાવો.
સંબંધિત લેખ
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં