ગ્રૂપમાં સભ્યોને કેવી રીતે ઉમેરવા અને દૂર કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
જો તમે એક ગ્રૂપ એડમિન હો, તો તમે ગ્રૂપના સભ્યોને ઉમેરી કે દૂર કરી શકો છો.
સભ્યોને ઉમેરવા માટે
 1. જે ગ્રૂપમાં સભ્યોને ઉમેરવા માગતા હો તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 3. સભ્ય ઉમેરો
  પર ક્લિક કરો.
 4. ગ્રૂપમાં ઉમેરવા માટે સંપર્કો શોધો અથવા પસંદ કરો.
 5. લીલા રંગની ખરાંની નિશાની
  પર ક્લિક કરો.
 6. સભ્ય ઉમેરો પર ક્લિક કરો.
સભ્યોને દૂર કરવા માટે
 1. જે ગ્રૂપમાંથી સભ્યોને દૂર કરવા હોય તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 3. તમે જે સભ્યને દૂર કરવા માંગતા હો, તેમના પર જાઓ, પછી મેનૂ
  પર ક્લિક કરો.
 4. દૂર કરો > દૂર કરો પર ક્લિક કરો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં