તમારા નોટિફિકેશનનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
નોટિફિકેશન પસંદગીઓ સરળતાથી તમારા WhatsApp સેટિંગમાં સંચાલિત કરી શકાય છે.

WhatsApp નોટિફિકેશન સેટિંગ બદલવા માટે
WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
> સેટિંગ > નોટિફિકેશન પર દબાવો.
નીચેના વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરીને તમે મેસેજ, ગ્રૂપ અને કૉલનાં નોટિફિકેશન બદલી શકો છો:
 • વાતચીત દરમિયાન આવતા કે જતા મેસેજ માટે ટોન ચાલુ કે બંધ રાખવી.
 • નોટિફિકેશનની ટોન કે રિંગટોન.
 • વાઇબ્રેશનનો સમયગાળો.
 • Android 9 અને તેનાં જૂના વર્ઝન પર પોપઅપ નોટિફિકેશન જોવા છે કે નહિ. આ સુવિધા ચાલુ કરવાથી નોટિફિકેશન તમારી સ્ક્રીનની વચ્ચે દેખાશે.
 • સપોર્ટ ધરાવતા ફોન પર નોટિફિકેશનની લાઇટનો રંગ.
 • Android 5 અને તેનાં પછીનાં વર્ઝન પર વધુ પ્રાથમિકતાવાળા નોટિફિકેશન વાપરવા કે નહિ. આ સુવિધાથી તમારી સ્ક્રીનની સૌથી ઉપર નોટિફિકેશનનો પ્રિવ્યૂ દેખાશે અને આને તમે ઉપર દેખાતાં (પીકિંગ) નોટિફિકેશન બંધ કરવા માટે વાપરી શકો છો.
નોંધ: ઉચ્ચ પ્રાથમિકતાવાળા નોટિફિકેશન બંધ કરવાથી તમારી સ્ક્રીનમાં WhatsApp નોટિફિકેશન નીચે બતાવવામાં આવશે.
તમારા નોટિફિકેશનનાં સેટિંગ રિસેટ કરવા માટે, સેટિંગ > નોટિફિકેશન પર દબાવો > વધુ વિકલ્પો
> નોટિફિકેશનનાં સેટિંગ રિસેટ કરો > રિસેટ કરો પર દબાવો.
નોટિફિકેશનને મનગમતાં બનાવવા માટે
તમે ટોન, વાઇબ્રેશન, પોપઅપ અને લાઇટ માટેના અલગઅલગ વિકલ્પો પસંદ કરીને મનગમતાં નોટિફિકેશન બનાવી શકો છો:
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટના નામ પર દબાવો.
 3. મનપસંદ નોટિફિકેશન પર દબાવો > મનપસંદ નોટિફિકેશન વાપરો પર ટિક કરો.
નોંધ: ગ્રૂપ કૉલ મૂળ રિંગટોન વાપરે છે. આ રિંગટોન મનગમતી બનાવી શકાતી નથી.
નોટિફિકેશન મ્યૂટ કરવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટના નામ પર દબાવો.
 3. નોટિફિકેશન મ્યૂટ કરો પર દબાવો.
 4. તમે જેટલા સમય સુધી નોટિફિકેશન મ્યૂટ કરવા માગતા હો, તેને પસંદ કરીને ઓકે પર દબાવો.
વૈકલ્પિક રીતે, નોટિફિકેશન દેખાતા બંધ કરવા માટે નોટિફિકેશન બતાવો પરથી ટિક દૂર કરો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં