તમારા નોટિફિકેશનનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
નોટિફિકેશન પસંદગીઓ સરળતાથી તમારા WhatsApp સેટિંગમાં સંચાલિત કરી શકાય છે.

WhatsApp નોટિફિકેશન સેટિંગ બદલવા માટે
WhatsApp ખોલો > વધુ વિકલ્પો
> સેટિંગ > નોટિફિકેશન પર દબાવો.
નીચેના વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરીને તમે મેસેજ, ગ્રૂપ અને કૉલનાં નોટિફિકેશન બદલી શકો છો:
 • વાતચીત દરમિયાન આવતા કે જતા મેસેજ માટે ટોન ચાલુ કે બંધ રાખવી.
 • નોટિફિકેશનની ટોન કે રિંગટોન.
 • વાઇબ્રેશનનો સમયગાળો.
 • Android 9 અને તેનાં જૂના વર્ઝન પર પોપઅપ નોટિફિકેશન જોવા છે કે નહિ. આ સુવિધા ચાલુ કરવાથી નોટિફિકેશન તમારી સ્ક્રીનની વચ્ચે દેખાશે.
 • સપોર્ટ ધરાવતા ફોન પર નોટિફિકેશનની લાઇટનો રંગ.
 • Android 5 અને તેનાં પછીનાં વર્ઝન પર વધુ પ્રાથમિકતાવાળા નોટિફિકેશન વાપરવા કે નહિ. આ સુવિધાથી તમારી સ્ક્રીનની સૌથી ઉપર નોટિફિકેશનનો પ્રિવ્યૂ દેખાશે અને આને તમે ઉપર દેખાતાં (પીકિંગ) નોટિફિકેશન બંધ કરવા માટે વાપરી શકો છો.
નોંધ: વધુ પ્રાથમિકતાવાળા નોટિફિકેશન બંધ કરવાથી તમારી સ્ક્રીન પર WhatsApp નોટિફિકેશન વધુ નીચે દેખાશે.
તમારાં નોટિફિકેશન સેટિંગ ફરી સેટ કરવા, સેટિંગ > નોટિફિકેશન પર દબાવીને > વધુ વિકલ્પો
> નોટિફિકેશન સેટિંગ ફરી સેટ કરો > ફરી સેટ કરો પર દબાવો.
નોટિફિકેશનને મનગમતાં બનાવવા માટે
તમે ટોન, વાઇબ્રેશન, પોપઅપ અને લાઇટ માટેના અલગઅલગ વિકલ્પો પસંદ કરીને મનગમતાં નોટિફિકેશન બનાવી શકો છો:
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટના નામ પર દબાવો.
 3. મનગમતાં નોટિફિકેશન પર દબાવો > મનગમતાં નોટિફિકેશન વાપરો પર ખરું કરો.
નોંધ: ગ્રૂપ કૉલ મૂળ રિંગટોન વાપરે છે. આ રિંગટોન મનગમતી બનાવી શકાતી નથી.
નોટિફિકેશન બંધ કરવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટના નામ પર દબાવો.
 3. નોટિફિકેશન બંધ કરો પર દબાવો.
 4. જેટલા સમય સુધી નોટિફિકેશન બંધ કરવાં હોય તેટલો સમયગાળો પસંદ કરો અને ઓકે પર દબાવો.
બીજી રીતે, નોટિફિકેશન દેખાતાં બંધ કરવા માટે નોટિફિકેશન બતાવો પરથી ખરાની નિશાની કાઢો.
સંબંધિત લેખો:
iPhone | વેબ અને ડેસ્કટોપ | KaiOS પર નોટિફિકેશન બંધ કે ચાલુ કેવી રીતે કરવા
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં