વીડિયો કૉલ કેવી રીતે કરવો

Android
iPhone
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
વીડિયો કૉલિંગની સુવિધાથી તમે WhatsApp વાપરીને તમારા સંપર્કોને વીડિયો કૉલ કરી શકો છો.
વીડિયો કૉલ કરવા માટે
 1. તમે જેમને વીડિયો કૉલ કરવા માગતા હો, તે સંપર્ક સાથેની WhatsApp ચેટ ખોલો.
 2. વીડિયો કૉલ
  પર દબાવો.
વૈકલ્પિક રીતે, WhatsApp ખોલો, પછીકૉલ ટેબ > નવો કૉલ
પર દબાવો. તમે જે સંપર્કને વીડિયો કૉલ કરવા માગતા હો તે સંપર્ક શોધો, પછી વીડિયો કૉલ
પર દબાવો.
વીડિયો કૉલ મેળવવા માટે
જ્યારે તમારો ફોન લૉક કરેલો હોય અને જો તમને કોઈ વીડિયો કૉલ કરે ત્યારે તમારી સ્ક્રીન પર WhatsApp વીડિયો કૉલ આવતો દેખાશે, ત્યાં તમે આમ કરી શકો છો:
 • ઉપાડવા માટે ઉપર સરકાવો
  .
 • કાપવા માટે ઉપર સરકાવો
  .
 • જવાબ આપવા માટે ઉપર સરકાવીને
  ઝડપી મેસેજ સાથે કૉલ કાપો.
જ્યારે તમારો ફોન અનલૉક હોય અને જો તમને કોઈ વીડિયો કૉલ કરે ત્યારે તમારી સ્ક્રીન પર આવતો વીડિયો કૉલ દેખાશે, ત્યાં તમે કાપો કે ઉપાડો પર દબાવી શકો છો.
વીડિયો કૉલ અને વોઇસ કૉલ વચ્ચે ફેરબદલ કરવા વિશે
વીડિયો કૉલને વોઇસ કૉલમાં બદલાવા માટેે
 1. વીડિયો કૉલ પર હો ત્યારે વીડિયો બંધ કરો
  પર દબાવો, એનાથી તમે જેને વીડિયો કૉલ કરી રહ્યા હો તેને જણાવવામાં આવશે.
 2. જ્યારે તે સંપર્ક તેમનો વીડિયો બંધ કરી દે, ત્યારે તે વીડિયો કૉલ એક વોઇસ કૉલમાં બદલાઈ જશે.
વોઇસ કૉલને વીડિયો કૉલમાં બદલવા માટેે
 1. વોઇસ કૉલ પર હો ત્યારે વીડિયો કૉલ
  > બદલો પર દબાવો.
 2. તમે જેની સાથે વોઇસ કૉલ પર હો એ સંપર્કને વીડિયો કૉલ પર બદલવાની વિનંતી દેખાશે અને તેઓ આ ફેરબદલની વિનંતી સ્વીકારી કે નકારી શકે છે.
નોંધ:
 • ખાતરી કરો કે ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કરો કરતી કે મેળવતી વખતે, તમારા અને તમારા સંપર્કો પાસે સારી ગુણવત્તાવાળું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન હોય. વીડિયો કૉલની ગુણવત્તાનો આધાર સૌથી ખરાબ કનેક્શન ધરાવતા સંપર્ક પર રહેશે.
 • વીડિયો કૉલિંગની સુવિધા માત્ર Android 4.1 કે તેનાથી નવું વર્ઝન ધરાવતા ફોન પર જ ઉપલબ્ધ છે.
સંબંધિત લેખો:
 • Android | iPhone પર ગ્રૂપ વીડિયો કૉલ કેવી રીતે કરવો
 • iPhone પર વીડિયો કૉલ કેવી રીતે કરવો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં