ગ્રૂપનાં નોટિફિકેશન કેવી રીતે બંધ કે ચાલુ કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
તમે ગ્રૂપનાં નોટિફિકેશન ચોક્કસ સમયગાળા માટે બંધ કરી શકો છો. જોકે, તે ગ્રૂપમાં મોકલાતા મેસેજ તો તમને મળતા રહેશે, પણ મેસેજ આવે ત્યારે તમારો ફોન વાઇબ્રેટ કે અવાજ નહિ કરે.
ગ્રૂપનાં નોટિફિકેશન બંધ કરવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો. પછી, ઉપરના ખૂણામાં નોટિફિકેશન બંધ કરો આઇકન પર દબાવો.
 2. નોટિફિકેશન બંધ કરો પર દબાવો.
 3. તમારે જેટલા સમય સુધી નોટિફિકેશન બંધ કરવાં હોય તેટલો સમયગાળો પસંદ કરો.
  • તમારી નોટિફિકેશન સ્ક્રીન પર નોટિફિકેશન બતાવો પરથી ખરાંની નિશાની કાઢીને પણ નોટિફિકેશન દેખાતાં બંધ કરી શકો છો.
 4. ઓકે પર દબાવો.
ગ્રૂપનાં નોટિફિકેશન ચાલુ કરવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
 2. નોટિફિકેશન ચાલુ કરો પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો. પછી, ઉપરના ખૂણામાં નોટિફિકેશન ચાલુ કરો આઇકન પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં