તમારા ફોન નંબરની ખાતરી કેવી રીતે કરવી

Android
iPhone
KaiOS
WhatsApp વાપરવા માટે તમારે ફોન નંબરની ખાતરી કરવી જરૂરી છે.
તમારા ફોન નંબરની ખાતરી કરવા:
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. અમે અમારી સેવાની શરતો અને પ્રાયવસી પોલિસીમાં ૨૫ ઑગસ્ટ, 2016ના દિવસે અપડેટ કરી હતી.
 3. અમારી શરતો સ્વીકારવા સંમત પર દબાવો અને આગળ વધો.
 4. તમારો દેશ પસંદ કરો પર દબાવો.
 5. દેશ પસંદ કરો પર દબાવીને તમારો દેશ શોધો અથવા પસંદ કરો.
 6. તમારો ફોન નંબર લખો.
  • જો તમે અમારા મદદ કેંદ્ર અથવા અમારો સંપર્ક કરોની મુલાકાત લેવા ચાહતા હો, તો મદદ પર દબાવો.
 7. SMS દ્વારા કોડ મેળવવા માટે આગળ > ઓકે પર દબાવીને ખાતરી માટેનો કોડ મેળવો.
 8. SMS દ્વારા 6 આંકડાનો કોડ લખો.
  • જો તમે કોડ મેળવ્યો ન હોય, તો તમે SMS ફરીથી મોકલો અથવા અમારી ઓટોમેટેડ સિસ્ટટ દ્વારા કોલથી કોડ મેળવવા માટે મને કૉલ કરો પર દબાવો.
 9. તમારું નામ લખો. કૃપા કરીને નોંધ લો:
  • નામ વધુમાં વધુ 25 અક્ષરો સુધી રાખી શકાશે.
  • તમે પ્રોફાઇલ ફોટો પણ ઉમેરી શકો છો.
 10. થઈ ગયું દબાવો.
નોંધ: નીચેનો વીડિયો માત્ર jioPhone અને jioPhone 2 વાપરતા WhatsApp યુઝર માટે છે.

શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં