સંપર્ક કેવી રીતે ઉમેરવો

સંપર્ક ઉમેરવાની ઘણી રીતો છે.
નવી ચેટ દ્વારા સંપર્ક ઉમેરવા માટે
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. ચેટ ટેબ પર જાઓ.
 3. નવી ચેટ
  > નવા સંપર્ક
  પર દબાવો.
ચેટમાંથી ઉમેરો (સેવ ન કરેલા નંબર કે જેની સાથે તમે ચેટ કરી છે)
 1. WhatsApp ખોલો.
 2. ચેટ ટેબ પર જાઓ.
 3. સેવ ન કરેલા સંપર્કની ચેટ પસંદ કરો. તે ચેટ લિસ્ટમાં નામને બદલે નંબર તરીકે બતાવવામાં આવશે.
 4. ચેટની માહિતી જોવા માટે સૌથી ઉપરના ઍપ બાર પર દબાવો.
 5. નવો સંપર્ક બનાવો પર દબાવો.
ગ્રૂપમાંથી ઉમેરવા માટે
 1. જે સંપર્કોમાં સેવ ન હોય તે મેસેજ પર દબાવો.
 2. સંપર્કોમાં ઉમેરો પર દબાવો. આ બેમાંથી કોઈ એક પસંદ કરો:
  • નવો સંપર્ક બનાવો - નામ અને ફોન નંબરની ખાતરી કરો.
  • હાલના સંપર્કમાં ઉમેરો - હાલનો સંપર્ક પસંદ કરો અને નામ તથા ફોન નંબરની ખાતરી કરો.
આંતરરાષ્ટ્રીય ફોન નંબર વાપરતા સંપર્કો ઉમેરવા માટે, આ લેખ વાંચો.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં