วิธีดูใบตอบรับการเปิดอ่าน

Android
iOS
KaiOS
เครื่องหมายถูกจะปรากฏข้างๆ แต่ละข้อความที่คุณส่ง เครื่องหมายถูกแต่ละแบบมีความหมายดังต่อไปนี้:
 • read receipts sent
  ส่งข้อความสำเร็จแล้ว
 • read receipts delivered
  ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของผู้รับหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว
 • read receipts
  ผู้รับอ่านข้อความแล้ว

หมายเหตุ:
 • เครื่องหมายถูกที่สองจะปรากฏเมื่อมีการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้รับ แม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ก็ตาม
 • ในแชทกลุ่ม เครื่องหมายถูกที่สองจะปรากฏเมื่อทุกคนได้รับข้อความของคุณ เครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอันจะปรากฏเมื่อทุกคนได้อ่านข้อความของคุณแล้ว
 • ระบบจะรีเซ็ตใบตอบรับการเปิดอ่านเมื่อคุณแก้ไขข้อความ เพื่อให้คุณทราบว่ามีใครเห็นการอัปเดตของคุณบ้าง
 • หากรูปนาฬิกาปรากฏขึ้น หมายความว่าระบบยังไม่ได้ส่งข้อความหรือยังส่งไม่ถึง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านการเชื่อมต่อ
 • คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนสีเครื่องหมายถูกหรือนาฬิกาได้
หน้าจอข้อมูลข้อความ
หน้าจอข้อมูลข้อความจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ เวลาที่ผู้รับอ่านหรือเล่นข้อความ
หมายเหตุ: เมื่อสมาชิกออกจากกลุ่ม หน้าจอข้อมูลข้อความจะยังคงแสดงข้อมูลเดิมสำหรับสมาชิกทุกคน รวมถึงสมาชิกที่ออกจากกลุ่มแล้ว
วิธีดูหน้าจอข้อมูลข้อความ:
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะข้อความที่คุณส่งค้างไว้
 3. แตะ
  info
  หรือคุณอาจต้องแตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  more options
  > ข้อมูล
หน้าจอข้อมูลข้อความจะแสดงดังนี้
ส่งถึงแล้ว:
 • ส่งข้อความถึงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้รับแล้ว แต่ผู้รับยังไม่เห็นข้อความดังกล่าว
อ่านแล้วหรือเห็นแล้ว:
 • เมื่อผู้รับอ่านข้อความหรือเห็นรูปภาพ ไฟล์เสียง หรือวิดีโอของคุณแล้ว
 • เมื่อผู้รับเห็นข้อความเสียงแล้วแต่ยังไม่ได้เล่น
เล่นแล้ว:
 • เมื่อผู้รับได้เล่นข้อความเสียงของคุณแล้ว
ใบตอบรับการเปิดอ่านที่หายไป
หากคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอัน ไมโครโฟนสีฟ้า หรือเปิดแล้ว ถัดจากข้อความหรือข้อความเสียงที่ส่ง:
 • คุณหรือผู้รับของคุณอาจปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • ผู้รับอาจบล็อคคุณ
 • ผู้รับอาจยังไม่ได้เปิดข้อความสนทนาของคุณ
 • คุณหรือผู้รับอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
 • เมื่อบุคคลได้รับข้อความของคุณเป็นครั้งแรก ระบบอาจไม่ส่งใบตอบรับการเปิดอ่านให้คุณ
 • การตั้งค่าวันที่และเวลาบนโทรศัพท์ของคุณหรือผู้รับไม่ถูกต้อง
วิธีปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน
หากต้องการปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน ให้แตะ
more options
> การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว แล้วปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน
หมายเหตุ:
 • หากคุณปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณอาจไม่เห็นว่าใครดูสถานะของคุณบ้าง และผู้อื่นอาจไม่เห็นเมื่อคุณดูสถานะของผู้อื่นเช่นกัน
 • การดำเนินการนี้จะไม่ปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านสำหรับแชทกลุ่ม หรือใบตอบรับการเล่นข้อความเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถปิดการตั้งค่าในกรณีเหล่านี้ได้
 • หากคุณปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน คุณจะไม่สามารถอ่านใบตอบรับการเปิดอ่านจากผู้อื่นได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่