วิธีดูใบตอบรับการเปิดอ่าน

Android
iPhone
KaiOS
เครื่องหมายถูกจะปรากฏข้างๆ แต่ละข้อความที่คุณส่ง เครื่องหมายถูกแต่ละแบบมีความหมายดังต่อไปนี้
 • ส่งข้อความสำเร็จแล้ว
 • ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของผู้รับหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้รับอ่านข้อความแล้ว
หมายเหตุ:
 • เครื่องหมายถูกที่สองจะปรากฏเมื่อมีการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้รับ แม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ก็ตาม
 • ในแชทกลุ่ม เครื่องหมายถูกที่สองจะปรากฏเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้รับข้อความของคุณ เครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอันจะปรากฏเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้อ่านข้อความของคุณแล้ว
ข้อมูลข้อความ
สำหรับข้อความใดๆ ที่คุณส่ง คุณจะสามารถดูหน้าจอข้อมูลข้อความได้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ส่งข้อความ เวลาที่ผู้รับอ่านหรือเล่นข้อความ
วิธีดูหน้าจอข้อมูลข้อความ:
 1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 2. แตะข้อความที่คุณส่งค้างไว้
 3. แตะ
  หรือคุณอาจต้องแตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > ข้อมูล
หน้าจอข้อมูลข้อความจะแสดงดังนี้
ส่งแล้ว:
 • ส่งข้อความถึงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของผู้รับแล้ว แต่ผู้รับยังไม่เห็นข้อความดังกล่าว
อ่านแล้วหรือเห็นแล้ว:
 • เมื่อผู้รับอ่านข้อความหรือเห็นรูปภาพ ไฟล์เสียง หรือวิดีโอของคุณแล้ว
 • เมื่อผู้รับเห็นข้อความเสียงแล้วแต่ยังไม่ได้เล่น
เล่นแล้ว:
 • เมื่อผู้รับได้เล่นข้อความเสียงของคุณแล้ว
หมายเหตุ: เมื่อสมาชิกออกจากกลุ่ม หน้าจอข้อมูลข้อความจะยังคงแสดงข้อมูลเดิมสำหรับสมาชิกทุกคน รวมถึงสมาชิกที่ออกจากกลุ่มแล้ว
ใบตอบรับการเปิดอ่านที่หายไป
หากคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าสองอัน ไมโครโฟนสีฟ้า หรือป้าย "เปิดแล้ว" ถัดจากข้อความที่ส่งหรือข้อความเสียง:
 • คุณหรือผู้รับของคุณอาจปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 • ผู้รับอาจบล็อคคุณ
 • ผู้รับอาจยังไม่ได้เปิดข้อความสนทนาของคุณ
 • คุณหรือผู้รับอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ
การปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน
หากต้องการปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน ให้แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
> การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว แล้วปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่าน
หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะไม่ปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านสำหรับแชทกลุ่ม หรือการเล่นข้อความเสียงที่ได้รับ ทั้งนี้ ไม่สามารถปิดการตั้งค่าในกรณีเหล่านี้ได้
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่