تغییر کاغذ دیواری

اندروید
شما می توانید کاغذ دیواری گفتگوهایتان را با رفتن به واتساپ > گزینه‌های بیشتر
> تنظیمات > گفتگوها > کاغذ دیواری عوض کنید.
یا اینکه می‌توانید یک گفتگو را باز کنید > گزینه‌های بیشتر
> کاغذ دیواری را انتخاب کنید.
شما می‌توانید از میان عکس‌های خودتان در گالری، یا رنگ‌های یکپارچه، مجموعه کاغذ دیواری‌ها یا پیش فرض انتخاب کنید.
همان کاغذ دیواری به همه گفتگوها اعمال خواهد شد. امکان استفاده از کاغذ دیواری های متفاوت برای گفتگوهای مختلف وجود ندارد.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر