ચેટ કેવી રીતે ડિલીટ કરવી

Android
iPhone
KaiOS
કોઈ વ્યક્તિગત ચેટને ડિલીટ કરવા માટે
 1. ચેટ ટેબમાંથી જે ચેટ ડિલીટ કરવા માગતા હો તેના પર દબાવી રાખો.
 2. ડિલીટ કરો
  > ડિલીટ કરો પર દબાવો.
કોઈ ગ્રૂપ ચેટને ડિલીટ કરવા માટે
કોઈ ગ્રૂપ ચેટને ડિલીટ કરવા, પહેલા તમારે એે ગ્રૂપમાંથી બહાર નીકળી જવું પડશે.
 1. ચેટ ટેબમાં, જે ગ્રૂપ ચેટ તમે ડિલીટ કરવા માગતા હો તેના પર દબાવી રાખો.
 2. વધુ વિકલ્પો
  > ગ્રૂપ છોડો > છોડો પર દબાવો.
 3. ફરીથી તે ગ્રૂપ ચેટ પર દબાવી રાખો, પછી ડિલીટ કરો
  > ડિલીટ કરો પર દબાવો.
એકસાથે બધી ચેટ ડિલીટ કરવા માટે
 1. ચેટ ટેબમાં, વધુ વિકલ્પો
  > સેટિંગ > ચેટ > જૂની ચેટ પર દબાવો.
 2. બધી ચેટને ડિલીટ કરો પર દબાવો.
તમારા ચેટ ટેબમાંથી વ્યક્તિગત ચેટ અને સ્ટેટસ અપડેટ ડિલીટ થઈ જશે. જોકે, તમારી ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપ ચેટ જોઈ શકાશે, અને તમે જ્યાં સુધી ગ્રૂપ છોડશો નહિ ત્યાં સુધી તમે એમનો ભાગ ગણાશો.
સંબંધિત લેખો:
 • iPhone | KaiOS પર ચેટ કેવી રીતે ડિલીટ કરવી
 • iPhone | Android પર ચેટ કેવી રીતે ખાલી કરવી
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં