ગ્રૂપ એડમિનનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ગ્રૂપના કોઈ પણ એડમિન ગ્રૂપના સભ્યને એડમિન બનાવી શકે છે. એક ગ્રૂપમાં અમર્યાદિત સંખ્યામાં એડમિન હોઈ શકે છે. ગ્રૂપ બનાવનારને ગ્રૂપમાંથી દૂર કરી શકાતા નથી અને એ જ્યાં સુધી ગ્રૂપ ન છોડે ત્યાં સુધી ગ્રૂપના એડમિન બન્યા રહેશે.
કોઈ સભ્યને ગ્રૂપના એડમિન બનાવવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ ખસેડો. પછી, વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. તમે જેને એડમિન બનાવવા માગતા હો એ સભ્ય પર દબાવો.
 3. ગ્રૂપ એડમિન બનાવો પર દબાવો.
એકસાથે ઘણા બધા એડમિન બનાવવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ ખસેડો. પછી, વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપ સેટિંગ > ગ્રૂપ એડમિનમાં ફેરફાર કરો પર દબાવો.
 3. તમે જે સભ્યોને એડમિન બનાવવા માગતા માગતા હો તેમને પસંદ કરો.
 4. થઈ ગયું પર દબાવો.
કોઈને એડમિન તરીકેથી કાઢવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ ખસેડો. પછી, વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. તમે જે એડમિનને કાઢવા માગતા હો એના પર દબાવો.
 3. એડમિન તરીકેથી કાઢો પર દબાવો.
એકસાથે ઘણા બધા એડમિનને કાઢવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ ખસેડો. પછી, વધુ > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપ સેટિંગ > ગ્રૂપ એડમિનમાં ફેરફાર કરો પર દબાવો.
 3. તમે જે એડમિનને કાઢવા માગતા હો તેઓના પરથી પસંદગી હટાવો.
 4. થઈ ગયું પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં