ગ્રૂપ એડમિનનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ગ્રૂપના કોઈ પણ એડમિન ગ્રૂપના કોઈ પણ સભ્યને એડમિન બનાવી શકે છે. એક ગ્રૂપમાં અમર્યાદિત સંખ્યામાં એડમિન હોઈ શકે છે. ગ્રૂપ જેમણે બનાવ્યું હોય તેમને ગ્રૂપમાંથી દૂર કરી શકાતા નથી અને એ જ્યાં સુધી ગ્રૂપ ન છોડે ત્યાં સુધી ગ્રૂપના એડમિન બન્યા રહેશે.
કોઈ સભ્યને ગ્રૂપના એડમિન બનાવવા માટે
 1. તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં તે ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો. પછી વધુ વિકલ્પો
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. જેને એડમિન બનાવવા માગતા હો એ સભ્ય પર દબાવો.
 3. ગ્રૂપ એડમિન બનાવો પર દબાવો.
એકસાથે ઘણા બધા એડમિન બનાવવા માટે
 1. તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં તે ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો. પછી વધુ વિકલ્પો
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપ સેટિંગ > ગ્રૂપ એડમિનમાં ફેરફાર કરો પર દબાવો.
 3. તમે જેને એડમિન બનાવવા માગતા હો એ સભ્યોને પસંદ કરો.
 4. થઈ જાય એટલે લીલી ખરાંની નિશાની દબાવો.
કોઈને એડમિનમાંથી દૂર કરવા માટે
 1. તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં તે ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો. પછી વધુ વિકલ્પો
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. તમે જે એડમિનને દૂર કરવા માગતા હો એના પર દબાવો.
 3. એડમિન તરીકે દૂર કરો પર દબાવો.
એકસાથે ઘણા બધા એડમિનને દૂર કરવા માટે
 1. તે WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને તેના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં તે ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો. પછી વધુ વિકલ્પો
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપ સેટિંગ > ગ્રૂપ એડમિનમાં ફેરફાર કરો પર દબાવો.
 3. તમે જે એડમિનને દૂર કરવા માગતા હો તેઓના પરથી પસંદગી હટાવો.
 4. થઈ જાય એટલે લીલી ખરાંની નિશાની દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં