نحوه مدیریت مدیران گروه

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
هر مدیری در گروه می‌تواند عضو دیگری را مدیر کند. گروه می‌تواند تعداد نامحدودی مدیر داشته باشد. سازنده اصلی گروه قابل حذف نیست و همیشه به عنوان مدیر باقی می‌ماند مگر آنکه گروه را ترک کند.
انتصاب یک عضو به عنوان مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی عضوی که می‌خواهید به عنوان مدیر انتخاب کنید، بزنید.
 3. انتصاب به عنوان مدیر را بزنید.
انتصاب همزمان چندین عضو به عنوان مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. تنظیمات گروه > ویرایش مدیران گروه را بزنید.
 3. اعضایی را که می‌خواهید مدیر کنید، انتخاب کنید.
 4. انجام شد را بزنید.
برکنار کردن یک مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی مدیری که می‌خواهید برکنارش کنید، بزنید.
 3. برکناری مدیر را بزنید.
برکناری همزمان چندین مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس عنوان گروه را بزنید.
  • یا اینکه در برگه گفتگوها، گروه را به چپ بکشید. سپس بیشتر > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. تنظیمات گروه > ویرایش مدیران گروه را بزنید.
 3. تیک مدیرانی را که می‌خواهید برکنار کنید، بردارید.
 4. انجام شد را بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر