نحوه مدیریت مدیران گروه

اندروید
iPhone
KaiOS
وب و دسکتاپ
Windows
هر مدیری در یک گروه می‌تواند عضو دیگری را مدیر کند. یک گروه می‌تواند تعداد نامحدودی مدیر داشته باشد. سازنده اصلی گروه قابل حذف نیست و همیشه به عنوان مدیر باقی می‌ماند مگر آنکه گروه را ترک کند.
انتصاب یک عضو به عنوان مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید. سپس گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی عضوی که می‌خواهید به عنوان مدیر انتخاب کنید، بزنید.
 3. روی انتصاب به عنوان مدیر بزنید.
انتصاب همزمان چندین عضو به عنوان مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید. سپس گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه > تغییر مدیران گروه بزنید.
 3. اعضای را که می‌خواهید مدیر کنید، انتخاب کنید.
 4. پس از اتمام، علامت تیک سبز را بزنید.
برکنار کردن یک مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید. سپس گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی مدیری که می‌خواهید برکنار کنید، بزنید.
 3. روی برکناری مدیر بزنید.
برکناری همزمان چندین مدیر
 1. گفتگوی گروهی واتساپ را باز کنید، سپس روی عنوان گروه بزنید.
  • یا اینکه، در برگه گفتگوها روی گروه مورد نظر بزنید و نگه دارید. سپس گزینه‌های بیشتر
   > اطلاعات گروه را بزنید.
 2. روی تنظیمات گروه > تغییر مدیران گروه بزنید.
 3. تیک مدیرانی که می‌خواهید برکنار کنید را بردارید.
 4. پس از اتمام، علامت تیک سبز را بزنید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر