Neoprávnené používanie služby WhatsApp na posielanie automatických alebo hromadných správ

WhatsApp je platforma na súkromné posielanie správ, ktorá bola vybudovaná s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi priateľmi, rodinou či známymi. Postupom času sme zistili, že ľuďom záleží na možnosti posielať správy aj spoločnostiam, a preto sme vybudovali ďalšie dva nástroje (aplikáciu WhatsApp BusinessPlatformu WhatsApp Business), ktoré pomáhajú spoločnostiam riadiť komunikáciu so zákazníkmi. Naše produkty nie sú určené na hromadné alebo automatické posielanie správ a obe tieto činnosti sú považované za porušenie našich Podmienok používania.
Zaviazali sme sa umocniť súkromnú povahu našej platformy a tým chrániť našich používateľov pred zlým zaobchádzaním a zneužívaním aplikácie. S cieľom podrobne opísať možnosti odhaľovania a nasledovného zákazu používania účtov v službe WhatsApp sme nedávno uverejnili túto technickú dokumentáciu. Uvedomujeme si, že niektoré spoločnosti sa snažia obchádzať naše systémy strojového učenia, aj keď neúnavne pracujeme na ich zlepšení. Pomocou informácií dostupných na našej platforme WhatsApp sa nám podarilo odhaliť a vylúčiť z prevádzky milióny nekalých účtov.
Je to pre nás neľahká úloha, ktorá si vyžaduje holistický prístup a spoločnosť WhatsApp sa zaväzuje využívať zdroje, ktoré má k dispozícii vrátane právnych krokov, aby zabránila zneužívaniu služieb, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami používania, ako napríklad automatizované alebo hromadné posielanie správ či využívanie našej služby na iné ako osobné účely. A preto okrem technologického presadzovania zodpovedného používania služieb WhatsApp, proti jednotlivcom alebo spoločnostiam, ktoré boli v rámci platformy spojené s dôkazmi o zneužití našich služieb, takisto podnikáme právne kroky. WhatsApp si vyhradzuje právo za takýchto okolností podniknúť ďalšie právne kroky.
Okrem toho od 7. decembra 2019 spoločnosť WhatsApp podnikne právne kroky aj proti tým, o ktorých zistí, že pomáhajú v aktivitách spojených so zneužívaním alebo sú zapojení do zneužívania, ktoré je v rozpore s našimi podmienkami používania, ako napríklad automatizované alebo hromadné posielanie správ alebo používanie služby na iné ako osobné účely, a to aj v prípade, ak bude toto zistenie založené na informáciách získaných výlučne mimo našej platformy. Informácie získané mimo platformy môžu napríklad zahŕňať verejné vyhlásenia spoločností o ich schopnosti používať službu WhatsApp spôsobom, ktorý je v rozpore s našimi podmienkami používania. Toto slúži ako upozornenie, že proti spoločnostiam, o ktorých zneužívaní našich služieb máme dôkazy získané mimo našej platformy a ktoré v tejto činnosti budú pokračovať aj po 7. decembri 2019, podnikneme právne kroky. Pokiaľ získame dôkazy o nekorektnom používaní služby WhatsApp konkrétnymi spoločnosťami ešte pred týmto dátumom priamo v rámci našej platformy, takisto podnikneme právne kroky.
Nič v tomto oznámení neobmedzuje právo spoločnosti WhatsApp presadzovať svoje podmienky používania pomocou technológií, ako napríklad zákaz používania účtov v našej službe na základe klasifikátorov strojového učenia, a WhatsApp v tom bude aj naďalej pokračovať.
Budeme aj naďalej poskytovať funkcie, ktoré umožňujú spoločnostiam lepšie komunikovať so zákazníkmi. Viac informácií o týchto funkciách nájdete na stránkach aplikácie WhatsApp BusinessPlatformy WhatsApp Business.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie