તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગ ગોઠવવા વિશે

iPhone
ડિફોલ્ટ રીતે, WhatsApp પર તમારાં પ્રાઇવસી સેટિંગને નીચેની પરવાનગીઓ સાથે સેટ કરેલાં હોય છે:
આ સેટિંગ બદલવાં માટે, સેટિંગ > પ્રાઇવસી પર જાઓ.
નોંધ:
  • જો તમે પોતે ક્યારે છેલ્લે જોયું કે ઓનલાઇન છો કે નહિ એ શેર નહિ કરો, તો તમે બીજા લોકોએ ક્યારે છેલ્લે જોયું કે તેઓ ઓનલાઇન છે કે નહિ એ જોઈ શકશો નહિ.
  • તમારી સાથે જે લોકો ચેટમાં ઓનલાઇન હોય, તેઓ જ્યારે તમે લખતા હો, ત્યારે તમે લખતા હોવાનું જોઈ શકે છે.
  • જો તમે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી બંધ કરો, તો તમે બીજા લોકોની મેસેજ વંચાયાની ખાતરી જોઈ શકશો નહિ. ગ્રૂપ ચેટ માટે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી હંમેશાં મોકલવામાં આવે છે.
  • જો કોઈ સંપર્કે મેસેજ વંચાયાની ખાતરી બંધ કરી હશે, તો તેમણે તમારી સ્ટેટસ અપડેટ જોઈ છે એ તમે જોઈ શકશો નહિ.
Android પર પ્રાઇવસી સેટિંગ વિશે જાણો
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં