પાસવર્ડ ઉમેરવું

WhatsAppની અંદર કોઈ વ્યવસ્થા બનેલી નથી જે તમને ઍપ કે કોઈ ખાસ ચેટ પર પાસવર્ડનું તાળું મારવાની સગવડ આપતી હોય.
શું આ મદદરૂપ હતું?
હા
નહીં