લોગ ઇન કે લોગ આઉટ કેવી રીતે કરવું

લોગ ઇન કરવા માટે
WhatsApp વેબ, WhatsApp ડેસ્કટોપ અથવા Portal પર WhatsAppમાં લોગ ઇન કરવા માટે, તમારે તમારો ફોન વાપરીને QR કોડ સ્કેન કરવો જરૂરી છે.
 1. તમારા ફોન પર WhatsApp ખોલો.
 2. લિંક કરેલાં ડિવાઇસ પર દબાવો.
  • Android પર: ડિવાઇસને લિંક કરો પર દબાવો. જો તમારા ડિવાઇસમાં બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ હોય, તો સ્ક્રીન પર આપેલી સૂચના પ્રમાણે કરો. જો તમે ડિવાઇસમાં બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણની સુવિધા ચાલુ કરી ન હોય, તો તમે તમારા ફોનને ખોલવા માટે વાપરો છો તે પિન લખવા માટે તમને કહેવામાં આવશે.
  • iPhone પર: ડિવાઇસને લિંક કરો પર દબાવો. iOS 14 અને એના પછીના વર્ઝન પર, લૉક ખોલવા માટે Touch ID અથવા Face ID વાપરો. જો તમે ડિવાઇસમાં બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણની સુવિધા ચાલુ કરી ન હોય, તો તમે તમારા ફોનને ખોલવા માટે વાપરો છો તે પિન લખવા માટે તમને કહેવામાં આવશે.
 3. તમારા કમ્પ્યૂટર અથવા Portal પર QR કોડને સ્કેન કરવા માટે તમારો ફોન વાપરો.
 4. જો પૂછવામાં આવે, તો થઈ ગયું પર દબાવો અથવા પસંદ કરો.
નોંધ: તમારા ડિવાઇસની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા તેના પર સ્ટોર કરવામાં આવેલા બાયોમેટ્રિક્સ વાપરીને પ્રમાણીકરણ કરવામાં આવે છે. WhatsApp, તમારા ડિવાઇસની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા સ્ટોર કરવામાં આવતી બાયોમેટ્રિકની માહિતીમાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી.
લોગ આઉટ કરવું
તમે તમારા ફોન, કમ્પ્યૂટર કે Portal ડિવાઇસ પરથી WhatsApp વેબ અથવા WhatsApp ડેસ્કટોપમાંથી લોગ આઉટ કરી શકો છો.
તમારા કમ્પ્યૂટર કે Portal પરથી લોગ આઉટ કરવા માટે
 1. WhatsApp વેબ અથવા WhatsApp ડેસ્કટોપ ખોલો.
 2. તમારા ચેટના લિસ્ટની ઉપર મેનૂ (
  અથવા
  ) > લોગ આઉટ કરો પર ક્લિક કરો.
તમારા ફોન પરથી લોગ આઉટ કરવા માટે
 1. તમારા ફોન પર WhatsApp ખોલો.
  • Android પર: વધુ વિકલ્પો
   > લિંક કરેલા ડિવાઇસ પર દબાવો.
  • iPhone પર: WhatsApp સેટિંગ પર જઈને > લિંક કરેલા ડિવાઇસ પર દબાવો.
 2. ડિવાઇસ પર દબાવો.
 3. લોગ આઉટ કરો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં