મેસેજ પર દેખાતો ખોટો સમય કેવી રીતે ઠીક કરવો

તમે મેળવેલા મેસેજ પરનો સમય કે તમારા સંપર્કોનો છેલ્લે જોયાનો સમય ખોટો દેખાતો હોય, તો કૃપા કરીને તમારા ફોન પર સમય અને ટાઇમ ઝોન તપાસો. તમને તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડી શકે.
અમે તમારી તારીખ અને સમયને આપમેળે અથવા આપેલા નેટવર્ક પર સેટ કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ. આ સેટિંગ ચાલુ કરવાથી, તમારા મોબાઇલ પ્રોવાઇડર તમારા ફોનને સાચા સમય પર સેટ કરી દેશે. જો આ સેટિંગ ચાલુ કર્યા પછી પણ ખોટો સમય દેખાય, તો તમારા નેટવર્કમાં કોઈ ખામી હોઈ શકે. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે તમારા મોબાઇલ પ્રોવાઇડરનો સંપર્ક કરો.
આનો ઉકેલ લાવવા માટે, કૃપા કરીને તમારી તારીખ અને સમયના સેટિંગમાં ફેરફાર કરો અને જાતે જ સાચો ટાઇમ ઝોન ગોઠવો.
નોંધ: વાસ્તવિક સમય કરતાં ટાઇમ ઝોન અલગ હોય છે. ખાતરી કરો કે તમે તમારા લોકેશન માટે સાચો ટાઇમ ઝોન પસંદ કરો છો.
તમારો ટાઇમ ઝોન જાતે ગોઠવવા માટે, તમારા ફોન પર આ પગલાં ભરો:
  • Android: સેટિંગ > સામાન્ય સંચાલન > તારીખ અને સમય પર જાઓ.
  • iPhone: સેટિંગ્સ > જનરલ > ડેટ એન્ડ ટાઇમ પર જાઓ.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં