ગ્રૂપ એડમિન માટેનાં સેટિંગ કેવી રીતે બદલવાં

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
મૂળ રીતે, ગ્રૂપનો કોઈ પણ સભ્ય ગ્રૂપમાં મેસેજ મોકલી શકે છે અને ગ્રૂપનું નામ, ફોટો કે વર્ણન સહિતની ગ્રૂપની માહિતી બદલી શકે છે. જોકે, કોઈ ગ્રૂપ એડમિન ગ્રૂપનાં સેટિંગ બદલીને માત્ર એડમિનને જ ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરવા કે મેસેજ મોકલવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
ગ્રૂપની માહિતીનાં સેટિંગમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 2. ગ્રૂપ સેટિંગ > ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરો પર ક્લિક કરો.
 3. બધા સભ્યો કે માત્ર એડમિનને ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવાનું પસંદ કરો.
 4. ખાતરી કરો પર ક્લિક કરો.
ગ્રૂપ મેસેજ સેટિંગમાં ફેરફાર કરવા માટે
 1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 2. ગ્રૂપ સેટિંગ > મેસેજ મોકલો પર ક્લિક કરો.
 3. બધા સભ્યો કે ફક્ત એડમિન મેસેજ મોકલી શકે તેની મંજૂરી આપવાનું પસંદ કરો.
 4. ખાતરી કરો પર ક્લિક કરો.
એડમિન અને પછી જેને મેસેજ કરવો હોય તે એડમિનના નામ પર ક્લિક કરીને સભ્યો સીધો જ એડમિનનો સંપર્ક કરી શકે છે.
સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં