મેસેજ મોકલવા કે મેળવવામાં સમસ્યા આવી રહી હોય તો શું કરવું

જો તમારાથી મેસેજ મેળવી કે મોકલી શકાતા ન હોય, તો એની પાછળનું સૌથી સામાન્ય કારણ ખરાબ ઇન્ટરનેટ કનેક્શન છે. Android | iPhone પર કનેક્શનની સમસ્યાઓનું નિવારણ કેવી રીતે કરવું તે જાણો
જો તમને ખાતરી હોય કે તમારો ફોન ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ કરેલો છે, તો કેટલાક કારણો હોઈ શકે કે શા માટે WhatsApp મેસેજ આગળ જઈ નથી રહ્યાં:
  • બની શકે કે, તમારા ફોનને રિસ્ટાર્ટ કે બંધ કરીને ચાલુ કરવાની જરૂર હોય.
  • બની શકે કે, તમે જે સંપર્કને મેસેજ કરો છો તેમણે WhatsApp પર તમારી સાથે સંપર્ક તોડ્યો હોય. આ લેખમાં વધુ જાણો.
  • બની શકે કે, તમે ખાતરીની પ્રક્રિયા પૂરી કરી ન હોય. Android | iPhone પર ખાતરી કરવા વિશે વધુ જાણો.
  • બની શકે કે, તમે જે સંપર્કને WhatsApp પર મેસેજ કરવા માગો છો તેમનો ફોન નંબર તમારા ફોનમાં બરાબર સેવ કર્યો ન હોય. દરેક ફોન નંબરનું યોગ્ય ફોર્મેટ અહીં જાણો.

શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં