સંપર્ક કેવી રીતે ડિલીટ કરવો

Android
iPhone
  1. WhatsApp ખોલીને ચેટ ટેબ પર જાઓ.
  2. નવી ચેટ
    પર દબાવો > તમે જે સંપર્કને ડિલીટ કરવા માગતા હો તે શોધો અથવા પસંદ કરો.
  3. સૌથી ઉપર તે સંપર્કના નામ પર દબાવો..
  4. ફેરફાર કરો પર દબાવો > સૌથી નીચે સુધી જાઓ અને સંપર્ક ડિલીટ કરો પર દબાવો.
તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાંથી કોઈ સંપર્ક ડિલીટ કરવાથી તેમની સાથેની જૂની ચેટ ડિલીટ કરવામાં આવશે નહિ. આ લેખમાં તમે ચેટ કેવી રીતે ડિલીટ કરવી તે વિશે જાણી શકો છો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં