ગ્રૂપ કેવી રીતે છોડવા અને તેને ડિલીટ કેવી રીતે કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
જો તમે ગ્રૂપ એડમિન હો, તો તમે ગ્રૂપના બધા સભ્યો માટે ગ્રૂપને ડિલીટ કરી શકો છો. તમે ગ્રૂપને ડિલીટ કરો તે પહેલાં, તમારે ગ્રૂપના બધા સભ્યોને દૂર કરીને પછી જ ગ્રૂપમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ.
તમે ગ્રૂપને ડિલીટ કરો પછી તમે તમારા ચેટ લિસ્ટમાં એ ગ્રૂપને હવે જોઈ શકશો નહિ અને તમારા ફોન પરથી એ ગ્રૂપની જૂની ચેટ ભૂંસાઈ જશે. અન્ય સભ્યોને હજી પણ તેમના ચેટ લિસ્ટમાં ગ્રૂપ દેખાશે. જોકે, કોઈ પણ મેસેજ મોકલી શકશે નહિ.
ગ્રૂપના સભ્યોને દૂર કરવા માટે
  1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર દબાવો. બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો.
  2. સભ્યના નામ > {participant}ને દૂર કરો > ઓકે પર દબાવો.
કોઈ ગ્રૂપને છોડવા માટે
ગ્રૂપના બધા સભ્યોને દૂર કર્યા પછી, તમારે એે ગ્રૂપમાંથી બહાર નીકળી જવું પડશે.
  1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર દબાવો. બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો.
  2. ગ્રૂપ છોડો > છોડો પર દબાવો.
કોઈ ગ્રૂપને ડિલીટ કરવા માટે
તમે ગ્રૂપ છોડો એટલે તમારી પાસે એ ગ્રૂપને ડિલીટ કરવાનો વિકલ્પ છે.
  1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
    • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપ પર દબાવી રાખો.
  2. ગ્રૂપનો ફોટો ડિલીટ કરો > ગ્રૂપ ડિલીટ કરો પર દબાવો.
    • જો તમે તમારા ફોનમાંથી ગ્રૂપ મીડિયા ડિલીટ કરવા ન માગતા હો, તો આ ચેટમાંથી મીડિયા ડિલીટ કરો અથવા આ ચેટમાંથી મીડિયા ડિલીટ કરો પર ટિક માર્ક નથી કરેલું તેની ખાતરી કરો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં