ગ્રૂપમાં કેવી રીતે ફેરફારો કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ગ્રૂપનો કોઈ પણ સભ્ય મૂળભૂત રીતે ગ્રૂપના નામ, ફોટો કે વર્ણનમાં ફેરફાર કરી શકે છે અથવા ગ્રૂપમાં મેસેજ મોકલી શકે છે. જોકે, કોઈ ગ્રૂપ એડમિન ગ્રૂપનાં સેટિંગ બદલીને માત્ર એડમિનને જ ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરવા કે મેસેજ મોકલવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરવા માટે
ગ્રૂપનું નામ બદલવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ સરકાવો. પછી વધુ
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
 3. નવું નામ લખો, પછી સેવ કરો પર દબાવો.
  • નામની મર્યાદા 25 અક્ષરોની છે.
ગ્રૂપનો ફોટો બદલવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ સરકાવો. પછી વધુ
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. કેમેરા
  પર દબાવો.
 3. નવો ફોટો ઉમેરવા માટે ફોટો રિસેટ કરો, ફોટો લો , ફોટો પસંદ કરો, ઇમોજી અને સ્ટિકર અથવા વેબ પર શોધો પસંદ કરો.
ગ્રૂપનું વર્ણન બદલવા માટે
 1. તેની WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલીને ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
  • બીજી રીતે, ચેટ ટેબમાં ગ્રૂપને ડાબી બાજુ સરકાવો. પછી વધુ
   > ગ્રૂપની માહિતી પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપનાં વર્ણન પર દબાવો.
 3. નવું વર્ણન લખીને સેવ કરો પર દબાવો.
સંબંધિત લેખ:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં