ગ્રૂપમાં કેવી રીતે ફેરફારો કરવા

Android
iPhone
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ગ્રૂપનો કોઈ પણ સભ્ય મૂળભૂત રીતે ગ્રૂપના નામ, ફોટો કે વર્ણનમાં ફેરફાર કરી શકે છે અથવા ગ્રૂપમાં મેસેજ મોકલી શકે છે. જોકે, કોઈ ગ્રૂપ એડમિન ગ્રૂપનાં સેટિંગ બદલીને માત્ર એડમિનને જ ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપી શકે છે.
ગ્રૂપની માહિતીમાં ફેરફાર કરો
ગ્રૂપનું નામ બદલવા માટે
 1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 2. ગ્રૂપના નામની જમણી બાજુ પર ફેરફાર કરો
  પર ક્લિક કરો.
 3. નવું નામ લખો અને પછી ગ્રે ચેક માર્ક પર ક્લિક કરીને
  સેવ કરો.
  • નામની મર્યાદા 25 અક્ષરોની છે.
  • તમે ઇમોજી
   પર ક્લિક કરીને તમારા નામમાં ઇમોજી ઉમેરી શકો છો.
ગ્રૂપનો ફોટો બદલવા માટે
 1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 2. ફોટો પર જાઓ પછી ગ્રૂપમાં ફેરફાર કરો
  પર ક્લિક કરો.
 3. ફોટો જુઓ, ફોટો પાડો, ફોટો અપલોડ કરો, અથવા વેબ પર શોધો પસંદ કરો જેથી એક નવો ફોટો ઉમેરી કે દૂર કરી શકો. વેબ સર્ચ માત્ર WhatsApp ડેસ્કટોપ ઍપ પર જ ઉપલબ્ધ છે.
ગ્રૂપનું વર્ણન બદલવા માટે
 1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર ક્લિક કરો.
  • બીજી રીતે, ઉપર જમણે ખૂણે મેનૂ (
   અથવા
   ) પર ક્લિક કરીને > ગ્રૂપની માહિતી પર ક્લિક કરો.
 2. ગ્રૂપના વર્ણનની જમણી બાજુ ફેરફાર કરો
  પર ક્લિક કરો.
 3. નવું વર્ણન લખો, પછી સેવ કરવા માટે ગ્રે રંગના ચેક માર્ક પર
  ક્લિક કરો.
  • તમે તમારા વર્ણનમાં ઇમોજી
   પર ક્લિક કરીને ઇમોજી ઉમેરી શકો છો.
સંબંધિત લેખો:
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં