Can’t make or receive voice calls

Android
iOS
Web và máy tính
Mac
Windows
You can’t make or receive calls from WhatsApp Web.
You can use WhatsApp calling on WhatsApp for Windows or WhatsApp for Mac.

Related resources

Đây có phải là câu trả lời cho câu hỏi của bạn không?

Không