วิธีใช้สายเรียกซ้อน

Android
iPhone
หากมีคนพยายามโทรหาคุณผ่าน WhatsApp ขณะที่คุณใช้การโทรเสียงหรือวิดีโอคอล WhatsApp อยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนตามประเภทการโทร และสามารถเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธสายได้ การดำเนินการนี้จะไม่รบกวนสายปัจจุบันของคุณ
หากมีคนโทรหาคุณผ่าน WhatsApp
คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้
  • วางและรับสาย: วางสายที่คุณกำลังโทรอยู่และรับสายที่โทรเข้า
  • ปฏิเสธ: ปฏิเสธสายที่โทรเข้าและสนทนาสายปัจจุบันต่อ
หากมีคนโทรหาคุณโดยไม่ได้ใช้ WhatsApp
หากมีคนพยายามโทรหาคุณผ่านโทรศัพท์บ้านหรือมือถือที่ไม่ได้ใช้ WhatsApp ขณะที่คุณใช้การโทรเสียงหรือวิดีโอคอล WhatsApp อยู่ คุณสามารถแตะตัวเลือกต่อไปนี้
  • วางและรับสาย: วางสายที่คุณกำลังโทรอยู่และรับสายที่โทรเข้า
  • ปฏิเสธ: ปฏิเสธสายที่โทรเข้าและสนทนาสายปัจจุบันต่อ
หมายเหตุ:
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการโทรที่ไม่ได้ใช้ WhatsApp ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจเสียค่าบริการสำหรับการโทรเสียงหรือวิดีโอคอลผ่าน WhatsApp หากคุณใช้การโรมมิ่งข้อมูลหรือใช้อินเทอร์เน็ตเกินจำนวนที่กำหนดในแผนการใช้งานของคุณ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่