કોઈ કેટલોગ કે બિઝનેસ વિરુદ્ધ જાણ કેવી રીતે કરવી

જો તમને લાગે કે કોઈ બિઝનેસ અમારી વેપાર નીતિનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તમે તેની જાણ કરી શકો છો.
કોઈ પ્રોડક્ટ કે સેવા વિરુદ્ધ જાણ કરો
 1. તે બિઝનેસ સાથેની ચેટ ખોલો.
 2. WhatsApp Business પ્રોફાઇલ જોવા માટે તે બિઝનેસના નામ પર દબાવો.
 3. કેટલોગની બાજુમાં બધું જુઓ પર દબાવો.
 4. વિગતો જોવા માટે કોઈ પ્રોડક્ટ કે સેવા પર દબાવો.
 5. વધુ
  > જાણ કરો પર દબાવો.
 6. તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે:
  • કોઈ પ્રોડક્ટ કે સેવા વિશે ખાલી જાણ કરવા માટે, જાણ કરો પર દબાવો.
  • વધારે જાણકારી આપવા માટે, અમને વધુ જણાવો પર દબાવો. પછી, કોઈ વિકલ્પ પસંદ કરીને રજૂ કરો પર દબાવો.
કોઈ બિઝનેસ વિરુદ્ધ જાણ કરો
 1. તે બિઝનેસની WhatsApp Business પ્રોફાઇલ પર જાઓ.
 2. બિઝનેસ વિશે જાણ કરો પર દબાવો.
 3. તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે:
  • તે બિઝનેસ વિશે જાણ કરવા અને સંપર્ક તોડવા જાણ કરો અને સંપર્ક તોડો પર દબાવો.
  • તે બિઝનેસ વિશે ખાલી જાણ કરવા માટે, જાણ કરો પર દબાવો.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં