મીડિયા કેવી રીતે મોકલવું

Android
iPhone
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
ફોટા, વીડિયો, ડોક્યુમેન્ટ, સ્ટિકર કે સંપર્કો મોકલવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. જોડો
  અથવા
  પર ક્લિક કરો, પછી આ મુજબ ક્લિક કરો:
  • ફોટા અને વીડિયો
   તમારા કમ્પ્યૂટરમાંથી ફોટા અને વીડિયો પસંદ કરવા માટે. તમે 30 જેટલા ફોટા અને વીડિયો એક વારમાં મોકલી શકો અને દરેક ફોટો અને વીડિયો પર કેપ્શન લખી શકો છો. બીજી રીતે, તમે કોઈ ફોટો કે વીડિયોને ખેંચીને સીધા જ લખવાના ખાનામાં મૂકી શકો છો. તમે મોકલો એ દરેક વીડિયોના કદની મર્યાદા 16 MBની છે.
  • કેમેરા
   તમારા કમ્પ્યૂટરના કેમેરામાંથી ફોટો લેવા માટે.
  • ડોક્યુમેન્ટ
   તમારા કમ્પ્યૂટરમાંથી ડોક્યુમેન્ટ પસંદ કરવા માટે. બીજી રીતે, તમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટને ખેંચીને સીધા જ લખવાના ખાનામાં મૂકી શકો છો. વધુમાં વધુ 2 GB સુધીનું ડોક્યુમેન્ટ મોકલવાની પરવાનગી છે.
  • સંપર્ક
   તમારા ફોનની એડ્રેસ બુકમાં સેવ કરેલા સંપર્કોની માહિતી WhatsApp પર મોકલવા માટે.
 3. મોકલો
  અથવા
  પર ક્લિક કરો.
વોઇસ મેસેજ મોકલવા માટે
 1. કોઈ વ્યક્તિગત કે ગ્રૂપ ચેટ ખોલો.
 2. માઇક્રોફોન
  અથવા
  પર ક્લિક કરો અને તમારા કમ્પ્યૂટરના માઇક્રોફોનમાં બોલવાનું શરૂ કરો.
 3. બોલી લીધા પછી, વોઇસ મેસેજ મોકલવા માટે
  પર ક્લિક કરો.
નોંધ: વોઇસ મેસેજ રેકોર્ડ કરતી વખતે, કામચલાઉ ધોરણે રેકોર્ડિંગ અને માઇક્રોફોન
બંધ કરવા માટે તમે રોકો
પર ક્લિક કરી શકો છો અથવા તેને ફરી ચાલુ કરવા માટે
પર ક્લિક કરી શકો છો. તમારું રેકોર્ડિંગ રદ કરવા અને ડિલીટ કરવા માટે
પર ક્લિક કરો.
તમારા કમ્પ્યૂટર પર ફોટો કે વીડિયો સેવ કરવા માટે
 1. તમે સેવ કરવા માગતા હો તે ફોટો કે વીડિયો પર ક્લિક કરો.
 2. ડાઉનલોડ કરો
  અથવા
  પર ક્લિક કરો. જો પૂછવામાં આવે, તો સેવ કરો પર ક્લિક કરો.
સંબંધિત લેખો:
Android | iPhone | KaiOS પર મીડિયા કેવી રીતે મોકલવું
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં