Informatie voor politie en justitie

Info over WhatsApp
WhatsApp biedt diensten voor het versturen van berichten, bellen via internet en andere diensten aan gebruikers van over de hele wereld. Je vindt meer informatie over WhatsApp in ons Helpcentrum.
WhatsApp is dankbaar voor het werk dat politie en justitie doen om mensen wereldwijd te beschermen. We zijn bereid om zorgvuldig alle verzoeken van politie en justitie op basis van de toepasselijke wet door te nemen, te valideren en daaraan tegemoet te komen.
De volgende operationele richtlijnen zijn bestemd voor medewerkers van politie en justitie die gegevens bij WhatsApp willen opvragen. Gebruikers die informatie zoeken over hun eigen account, hebben toegang tot de functie Accountgegevens aanvragen van WhatsApp. Deze informatie kan op elk moment worden gewijzigd.
Reageren op verzoeken van politie en justitie
Naast deze richtlijn kunnen politie en justitie ook contact opnemen met WhatsApp voor vragen of in noodsituaties, zoals hieronder uiteengezet. Stuur geen politie- en justitieverzoeken naar het Helpcentrum van WhatsApp of andere kanalen die niet zijn bestemd voor politie en justitie: dit om een tijdige reactie te garanderen.
Wettelijke procesvereisten voor de VS
We geven accountgegevens uitsluitend vrij in overeenstemming met onze servicevoorwaarden en de toepasselijke wetten, waaronder de Amerikaanse Stored Communications Act ('SCA'), 18 U.S.C. artikel 2701-2712. Volgens de wetten van de VS:
  • Is een geldige dagvaarding die is afgegeven in verband met een officieel strafrechtelijk onderzoek vereist om de vrijgave van algemene abonneegegevens af te dwingen (zoals gedefinieerd in 18 U.S.C. artikel 2703(c)(2)), en deze gegevens kunnen zijn: naam, duur van de service, creditcardgegevens, e-mailadres(sen) en een of meer recente IP-adressen waarmee is aangemeld/afgemeld, indien beschikbaar. artikel 2703(c)(2)), en deze gegevens bevatten mogelijk (indien beschikbaar): naam, startdatum service, datum 'laatst gezien', e-mailadres en IP-adres.
  • Is een gerechtelijk bevel dat is uitgevaardigd krachtens 18 U.S.C. artikel 2703(d) vereist om de openbaarmaking van bepaalde gegevens of andere informatie in verband met het account af te dwingen, exclusief de inhoud van communicatie, waaronder telefoonnummers die door de gebruiker zijn geblokkeerd of telefoonnummers die de gebruiker hebben geblokkeerd, in aanvulling op de algemene abonneegegevens die hierboven zijn beschreven.
  • Is een huiszoekingsbevel vereist dat is afgegeven overeenkomstig de procedures die zijn beschreven in de 'Federal Rules of Criminal Procedure' of gelijkwaardige bevelprocedures van de staat na het aantonen van een redelijk vermoeden van schuld om de openbaarmaking af te dwingen van de opgeslagen inhoud van een account, waaronder 'Info'-gegevens, profielfoto's, groepsgegevens en adresboek, indien beschikbaar. Normaal gesproken slaat WhatsApp geen afgeleverde berichten of transactielogs op van dergelijke berichten. Niet-afgeleverde berichten worden na 30 dagen verwijderd van onze servers. WhatsApp levert end-to-end versleuteling voor onze diensten, een functie die standaard staat ingeschakeld.
  • We interpreteren het overleggen van de National Security Letter, zoals deze van toepassing is op WhatsApp, als een eis om slechts twee informatiecategorieën te overleggen: naam en duur van de service.
Internationale juridische procesvereisten
Accountgegevens maken we alleen openbaar in overeenstemming met onze servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Daarnaast controleren we of verzoeken in overeenstemming zijn met internationaal erkende normen, waaronder mensenrechten, een eerlijk proces en de rechtsstaat. Een verzoek op basis van een verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand of van een rogatoire commissie kan vereist zijn voor de openbaarmaking van de inhoud van een account.
Bewaren van accounts
In het kader van officiële strafrechtelijke onderzoeken ondernemen we stappen om accountgegevens gedurende 90 dagen te bewaren, in afwachting van ontvangst van de formele juridische stukken. Formele bewaarverzoeken kunnen snel worden ingediend via het WhatsApp Law Enforcement Online Request-systeem, zoals hieronder aangegeven.
Verzoeken in verband met een noodsituatie
Wanneer er wordt gereageerd op een kwestie waarbij sprake is van acuut gevaar voor een kind of risico op overlijden of op ernstig, fysiek letsel van een persoon en daarvoor de onmiddellijke vrijgave van informatie nodig is, kan een medewerker van politie of justitie een verzoek indienen via het WhatsApp Law Enforcement Online Request-systeem. Voor een snelle verwerking van zulke verzoeken, raden we aan om het woord 'EMERGENCY' in de onderwerpregel van je bericht op te nemen. Bekijk dit artikel voor meer informatie over overheidsverzoeken met betrekking tot gebruikersgegevens.
Opmerking: verzoeken die worden ingediend door personen die niet bij politie of justitie werken, worden niet bekeken of beantwoord. Dien noodverzoeken in vanaf een officieel, door de overheid uitgegeven e-mailadres. Gebruikers die op de hoogte zijn van een noodsituatie, dienen onmiddellijk rechtstreeks contact op te nemen met de lokale politie.
Veiligheid van kinderen
Alle mogelijke gevallen van kindermisbruik die we wereldwijd in onze dienst tegenkomen, melden we bij het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), waaronder inhoud waarop we door de overheid worden gewezen. Het NCMEC werkt samen met het International Center for Missing and Exploited Children en politie en justitie wereldwijd. Als een verzoek betrekking heeft op misbruik of de veiligheid van kinderen, vermeld je de omstandigheden in het verzoek (en neem je relevante aanduidingen voor de NCMEC-melding op), zodat we deze gevallen snel en doeltreffend kunnen aanpakken.
Gegevensbehoud en beschikbaarheid
We zullen zoeken naar gegevens en deze openbaar maken als ze voldoende specifiek worden vermeld op een geschikt juridisch document en we redelijkerwijs in staat zijn deze gegevens op te sporen en op te vragen. We bewaren geen gegevens voor juridische doeleinden, tenzij we een geldig bewaarverzoek hebben ontvangen voordat een gebruiker die inhoud van onze service heeft verwijderd.
Normaal gesproken slaat WhatsApp geen afgeleverde berichten of transactielogs op van zulke berichten. Niet-afgeleverde berichten worden na 30 dagen verwijderd van onze servers. Zoals aangegeven in het Privacybeleid van WhatsApp, kunnen we gebruikersinformatie verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als we te goeder trouw geloven dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) onze gebruikers veilig te houden, (b) illegale activiteiten op te sporen, onderzoeken en voorkomen, (c) gehoor te geven aan juridische procedures of verzoeken van de overheid, (d) onze voorwaarden en ons beleid te handhaven. Dit kan onder meer informatie bevatten over hoe sommige gebruikers met andere omgaan in het gebruik van onze dienst. We leveren ook end-to-end versleuteling voor onze diensten, die altijd is geactiveerd. End-to-end versleuteling betekent dat berichten versleuteld worden zodat WhatsApp en derden deze niet kunnen lezen. Meer informatie over de beveiliging van WhatsApp vind je hier.
Vorm van verzoeken
Te brede of vage verzoeken kunnen we niet in behandeling nemen. Alle verzoeken moeten specifiek vermelden op welke aangevraagde gegevens het verzoek betrekking heeft en het volgende bevatten:
  • De naam van de afgevende instantie, penning-/ID-nummer van de verantwoordelijke vertegenwoordiger, e-mailadres van een domein van politie of justitie en een rechtstreeks telefoonnummer van een contactpersoon.
  • Het WhatsApp-accountnummer, inclusief relevante landnummers.
  • Meer informatie over landnummers is beschikbaar in dit artikel.
Toestemming van gebruiker
Als een medewerker van politie of justitie informatie wil hebben over een WhatsApp-gebruiker die de medewerker toestemming heeft verleend om de accountgegevens van de gebruiker te gebruiken of op te vragen, dient de gebruiker zelf te worden gevraagd om die gegevens uit zijn/haar account te halen. Gebruikers hebben toegang tot de functie Accountgegevens aanvragen van WhatsApp.
Kennisgeving
WhatsApp behoudt het recht voor om WhatsApp-gebruikers op de hoogte te stellen van verzoeken om hun gegevens alvorens tot bekendmaking over te gaan, tenzij dit niet is toegestaan door de wet of in uitzonderlijke omstandigheden, zoals in geval van exploitatie van kinderen, in noodgevallen of wanneer kennisgeving contraproductief zou zijn.
Getuigenverklaringen
WhatsApp biedt geen ondersteuning in de vorm van deskundigenverklaringen. Daarnaast zijn WhatsApp-gegevens volgens de wet al geverifieerd en vereisen daarom geen getuigenis van een gegevensbeheerder. Indien een speciale vorm van certificering wordt vereist, dient dit te worden toegevoegd aan het verzoek om gegevens.
Vergoeding van kosten
We kunnen een vergoeding vragen van kosten die zijn gemaakt voor het afhandelen van informatieverzoeken, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving. Deze kosten worden per incident voor elk account in rekening gebracht. Daarnaast kunnen we extra kosten in rekening brengen die zijn gemaakt voor de afhandeling van ongebruikelijke of complexe verzoeken. We kunnen afzien van deze kosten in zaken met betrekking tot onderzoek naar mogelijk geweld tegen kinderen, WhatsApp en onze gebruikers, en urgente verzoeken.
Verzoeken indienen
Online
Medewerkers van politie en justitie kunnen het Law Enforcement Online Request-systeem gebruiken voor het indienen, volgen en verwerken van verzoeken. Voor toegang tot het Law Enforcement Online Request-systeem is een e-mailadres van de overheid vereist.
Medewerkers van politie en justitie die accountgegevens van WhatsApp opvragen, moeten hun verzoek richten aan WhatsApp LLC.
Adres
Ter attentie van: WhatsApp LLC, Law Enforcement Response Team
WhatsApp LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
United States of America
Medewerkers van politie en justitie die verzoeken niet indienen via het Law Enforcement Online Request-systeem moeten rekening houden met langere reactietijden. Door elektronische én papieren verzoeken van hetzelfde incident te verzenden, kan de verwerkingstijd ook langer zijn.
Let op:
  • De acceptatie van juridische stukken via een van deze middelen is uitsluitend voor gemaksdoeleinden en vormt geen verklaring van afstand van bezwaren, waaronder het ontbreken van rechtsbevoegdheid of correcte overhandiging van gerechtelijke documenten.
  • We reageren niet op berichten die naar de bovenstaande adressen worden verstuurd door andere personen dan medewerkers van politie en justitie.
Updates van deze richtlijnen
WhatsApp kan deze informatie periodiek updaten. Raadpleeg de richtlijnen voor je een verzoek indient.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee