نحوه بازارسال پیام‌ها

از ویژگی بازارسال برای بازارسال پیامی از یک گفتگوی فردی یا گروهی به یک گفتگوی فردی یا گروهی دیگر استفاده کنید. پیام‌های باز ارسال شده با برچسب «باز ارسال شده» مشخص می‌شوند که به شما کمک می‌کند بدانید آیا پیام ارسال شده را دوست یا عضو خانواده شما نوشته‌اند یا در اصل پیام از شخص دیگری آمده است.
وقتی پیامی را بازارسال می‌کنید، در هر بار می‌توانید آن را با حداکثر پنج گفتگو هم‌گذاری کنید. اگر پیامی قبلاً بازارسال شده باشد، می‌توانید آن را به حداکثر پنج گفتگو (از جمله حداکثر یک گفتگوی گروهی) بازارسال کنید. وقتی پیامی بسیار زیاد بازارسال شده باشد، در هر بار می‌توان آن را برای فقط یک گفتگو بازارسال کرد.

بازارسال پیام
  1. در گفتگوی فردی یا گروهی، پیامی را که می‌خواهید بازارسال کنید، بزنید و نگه دارید، سپس بازارسال را بزنید.
    • برای بازارسال چند پیام، پس از انتخاب اولین پیام، می‌توانید پیام‌های بیشتری را انتخاب کنید.
  2. بازارسال
    را بزنید.
  3. گفتگوهای فردی یا گروهی را که می‌خواهید به آن‌ها پیام بازارسال کنید جستجو یا انتخاب کنید.
  4. روی بازارسال ضربه بزنید.
توجه:
  • همچنین می‌توانید رسانه، مکان‌ها یا مخاطبان را بازارسال کنید تا مجبور به آپلود دوباره آنها نباشید.
  • هر پیامی که پیام خروجی خود شما نباشد برچسب «بازارسال شده» را هم برای شما و هم برای همه گیرندگان پیام نشان خواهد داد.
منابع مرتبط:
آیا این مفید بود؟
بله
خیر