'છેલ્લે ક્યારે જોયું' અને 'ઓનલાઇન'ની સુવિધા વિશે

'છેલ્લે ક્યારે જોયું' અને 'ઓનલાઇન'ની સુવિધા તમને તમારા સંપર્કોએ છેલ્લે WhatsApp ક્યારે વાપર્યું કે તેઓ ઓનલાઇન છે કે નહિ તે જણાવે છે.
જો કોઈ સંપર્ક ઓનલાઇન છે, તો એનો અર્થ એમ છે કે તેમના ડિવાઇસ પર WhatsApp ખુલ્લું છે અને ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલું છે. પણ, એનો અર્થ એવો નથી થતો કે એ સંપર્કે તમારો મેસેજ વાંચ્યો છે.
'છેલ્લે જોયું'ની સુવિધા, સંપર્કે છેલ્લે ક્યારે WhatsApp વાપર્યું તે બતાવે છે. અમારા પ્રાઇવસી સેટિંગમાં, તમારી પાસે તમે 'છેલ્લે ક્યારે જોયું' અને 'ઓનલાઇન' છો કે નહિ એ કોણ જોઈ શકે તેને કંટ્રોલ કરવાનો વિકલ્પ છે. તમે કોઈ બીજી વ્યક્તિએ છેલ્લે ક્યારે જોયું અને તે ઓનલાઇન છે કે નહિ તે જોઈ શકશો નહિ સિવાય કે તેમણે તમને સંપર્ક તરીકે સેવ કર્યા હોય અથવા તેમણે તમને અગાઉ મેસેજ કર્યો હોય.
તમે 'છેલ્લે ક્યારે જોયું' અથવા તમે 'ઓનલાઇન' છો કે નહિ તેને કોણ જોઈ શકે, તેને સેટિંગમાંથી કંટ્રોલ કરી શકો છો. આ કેવી રીતે કરવું તે જાણો.
એવા કેટલાંક કારણો છે જેનાં લીધે તમે કોઈ બીજી વ્યક્તિએ 'છેલ્લે ક્યારે જોયું' અને તે 'ઓનલાઇન' છે કે નહિ એે જોઈ શકતા નથી:
  • તેમણે કદાચ પોતાના પ્રાઇવસી સેટિંગમાં આ માહિતીને છૂપી રાખવાનું સેટિંગ રાખ્યું હોય.
  • તમે તમારા પ્રાઇવસી સેટિંગમાં 'છેલ્લે ક્યારે જોયું' શેર કરવાનું બંધ રાખ્યું હોય. જો તમે છેલ્લે ક્યારે જોયું એ શેર નહિ કરો, તો બીજા સંપર્કોએ પણ છેલ્લે ક્યારે જોયું એ જોઈ નહિ શકો.
  • તમારી સાથે કદાચ સંપર્ક તોડવામાં આવ્યો હોય.
  • તમે કદાચ પહેલાં તેમની સાથે ચેટ ન કરી હોય.
  • તેમણે કદાચ તમને સંપર્ક તરીકે સેવ ન કર્યા હોય.
  • તમે કદાચ તેમને સંપર્ક તરીકે સેવ ન કર્યા હોય.
નોંધ: તમારી સાથે ચેટમાં ઓનલાઇન હોય તેવા લોકો તમે લખતાં હો ત્યારે તમે લખતાં હોવાનું જોઈ શકે છે.
સંબંધિત લેખો:
Android | iPhone પર પ્રાઇવસી સેટિંગ વિશે
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં